Details

Faktorer som är av betydelse för skolsköterskors hälsofrämjande arbete avseende övervikt och fetma hos skolbarn : En kvalitativ studie

by Elvén, Anna; Petersson, Lena

Abstract (Summary)

Bakgrund: Övervikt bland barn har ökat och är nu ett hälsoproblem i vårt samhälle och i övriga världen. Den främsta orsaken till övervikt och fetma är en obalans mellan energiintag och energiförbrukning. Föräldrarna spelar en viktig roll och bör introducera goda kost- och motionsvanor tidigt hos barnen. Syftet: Belysa faktorer av betydelse för skolsköterskors hälsofrämjande arbetet avseende övervikt och fetma hos skolbarn. Metod: Data insamlades genom intervjuer med elva skolsköterskor i kommunen. Intervjuerna analyserades med en tematisk innehållsanalys. Analysen resulterade i tre huvudkategorier med sju subkategorier. Resultat: Skolsköterskorna ansåg att livsstilsfaktorer som inaktivitet, ohälsosam kost och familjens livsmönster har stor betydelse för utvecklingen av övervikt och fetma. Skolsköterskorna tyckte att de hade en strategi för att förebygga övervikt vid hälsosamtalen men det som saknades var en gemensam handlingsplan att arbeta utifrån vid viktavvikelser. Slutsats: Betydelsen av att uppmuntra barn till en livsstil med en sund kost och regelbunden fysisk aktivitet för att förebygga övervikt och fetma, måste lyftas fram och tas på allvar. Skolsköterskors samarbete med olika aktörer och en hälsofrämjande strategi är nödvändig för att uppnå en god hälsa för alla i framtiden.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Mittuniversitetet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:fetma skolbarn skolhälsovård skolsköterska övervikt

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.