Details

Exploring technologies for service provision in automotive winter testing

by Nybacka, Mikael, PhD

Abstract (Summary)
Fordon blir allt mer komplexa med antisladdsystem (ESP), antispinnsystem (TCS), låsningsfria bromsar (ABS) och rundslagningsskydd (ARP) och alla dessa är olika kontrollsystem som måste interagera med varandra för att prestera bra under körning. Därför är tester av dessa system och fordonet av största vikt för att säkerställa att komponenterna och systemen i fordonet fungerar felfritt. Testaktiviterterna vid en provanläggning kan i en första anblick ses fokusera mestadels på prototypfordon och dess komponenter. Men tjänster relaterade till fordonstestning är också av största vikt för att säkerställa professionella tester där vintertestentreprenörerna tillhandahåller provanläggningar och tillhörande tjänster. Förutom provbanor så finns det ett behov av administration, boende, logistik, tillgång till lokala testförare, mekaniker, informations- och kommunikationsstöd mm. Forskningen som presenteras i denna avhandling har studerat “Vilka teknologier som har potential att bidra till vintertestaktiviteterna?”, “Hur kan teknologier stödja testaktiviteterna?”, “Hur kan aktörerna dra nytta av stödjande teknologi under vintertestning?” och visionen under arbetet har varit att bidra till tjänsteinnovation för vintertestaktiviteter. Tanken har varit att fordonsdynamik och distribuerat ingenjörsarbete kan bidra till denna vision. Forskningen har en explorative ansatts till vintertest av fordon eftersom tidigare forskning inom området är begränsat. Forskningen har därför utgått från ett ämne (fordonsdynamik) istället för en hypotes. Samtidigt så har forskningen baserats på tidigare forskningsprojekt, nämligen ett tekniskt ramverk för överföring av realtidsmätdata från testfordon till utvecklingsplatser utspridda i världen. Aktionsforskning (AR, PAR, PAAR) har använts som referensram de sista tre åren i forskningen eftersom det ansågs vara viktigt att involvera både forskare och deltagare i studierna och tillsammans utvecklas från erfarenheterna och delta i tjänsteutveckling. Denna ansats resulterade i användandet av omfattande empirisk data för att hitta stödjande teknologikoncept för vintertestentreprenörer. Observerat är att vintertestentreprenörer kontinuerligt utvecklar sina tjänster på provanläggningarna samtidigt som de söker nya sätt att erbjuda bättre tjänster till sina kunder, t.ex. säkerhet på provanläggningen och relevant väderinformation. Dock kan det ses som att fokuset har varit på provanläggningarna, d.v.s. relaterat till is- och landbaserade provbanor, men även fokus på turism- och äventyrstjänster för människor från deras kunder. Dessa är viktiga men utvecklingen av fordonssystem och mer komplexa fordon har gradvis medfört att testaktiviteterna har blivit mer beroende av teknologier. I denna kontext syns inte de tekniska tjänsterna som levereras på provanläggningarna. Detta kan relatera till synen att teknologier är expertområdet hos biltillverkare och underleverantörer. En sådan syn gör det svårt att proaktivt ta nästa steg och erbjuda teknisk support. I studierna presenterade i denna avhandling synliggörs det att vintertestentreprenörerna redan agerar som en kompetent och trogen partner i testaktiviteterna. Studierna visar också att en framtida utmaning för biltillverkare och underleverantörer är utvecklingen av väldefinierade testmetoder och standardiserade tester. Detta är en möjlighet för vintertestentreprenörer att erbjuda utökade eller nya tjänster och i denna avhandling presenteras Remote Test Management, styrrobotar och objektiv utvärdering av fordon som de teknologikoncept som kan stödja tjänsteinnovation.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:

ISBN:978-91-7439-044-5

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.