Details

Exploring standardization and integration in the implementation of industry inter-organizational information systems: a case study in the seaport of Barcelona

by Rodon Mòdol, Joan

Abstract (Summary)
RESUM: Aquesta tesis presenta un estudi interpretativista sobre els processos destandardització i integració relacionats amb la implementació dun sistema dinformació inter-organitzatiu (SIIO) sectorial en el Port de Barcelona. Aquest treball adopta una perspectiva de conjunt sobre els SIIO. Per un costat, des daquesta perspectiva un SIIO està en constant en moviment durant la implementació i el seu posterior ús. Per tant, la implementació del SIIO ve condicionada per configuracions prèvies, ja que els sistemes existents influencien en les opcions i trajectòries que pot prendre la implementació. Per altre costat, de la mateixa manera la implementació ve determinada tant per aspectes materials i/o tecnològics com per aspectes socials. És a dir, la implementació es pot veure com un procés de canvi socio-tecnològic que evoluciona al llarg de la implementació del SIIO sectorial. Lobjectiu daquesta tesis és investigar la naturalesa socio-tecnològica del procés de implementació dun SIIO i identificar aspectes teòrics i pràctics que puguin explicar les dinàmiques que es produeixin al llarg de la implementació. En base a un estudi de cas intepretativista i en profunditat, el qual combina lús de grounded theory i actor-network theory, realitzo un anàlisi del procés dimplementació, i formalitzo una sèrie de contribucions teòriques i pràctiques. El primer gran tema destudi daquest treball ha estat lestandardització que ha tingut lloc abans i durant la implementació del SIIO sectorial. El segon tema ha estat la integració dels sistemes de informació prèviament existents amb el SIIO sectorial. Les contribucions daquest treball tenen implicacions per la recerca. En primer lloc, aquest treball amplia el limitat, tot i que creixent, nombre de investigacions que shan centrat en la naturalesa processual i socio-tecnològica dels SIIO. Igualment aquest treball complementa la literatura existent en SIIO, que ha proposat models de factors, ja que explica com i perquè alguns daquests factors són importants. En segon lloc, aquest treball contribueix a la recerca que ha fet estudis longitudinals en làrea de sistemes dinformació ja que proporciona una interpretació contextual i en profunditat sobre els processos dadaptació i canvi que tenen lloc durant la implementació dun SIIO. Finalment, aquesta tesis contribueix a la literatura sobre estandardització de SIIO mitjançant lestabliment de lligams entre els estudis que proposen models de procés i els que es centren en lanàlisi dels grups dinterès que participen en lestandardització. Per altre costat, aquesta tesis té legitimitat pragmàtica ja que pot servir dajuda per millorar la pràctica. En primer lloc, aquest treball confirma el dinamisme dels interessos dels actors que participen en els processos destandardització, i posa de relleu que aquests actors tenen un ampli ventall dinteressos que varia en funció de la naturalesa dels propis actors i que condiciona la seva actitud al llarg del procés. És, per tant, molt important realitzar una constant identificació dels interessos dels actors. En segon lloc, aquesta tesis mostra que la gestió de SIIO ha de posar èmfasi i dedicar recursos no solament al disseny, a preveure escenaris futurs, i a desenvolupar estratègies i accions per fer front a aquestes previsions. La gestió també ha de prestar atenció i comprendre els esdeveniments no previstos i els canvis emergents que succeeixen durant lús del SIIO. Finalment, la implementació de SIIO requereix que els directius donin resposta per tal de reforçar o atenuar aquests canvis emergents. És a dir, la gestió de SIIO no es pot concebre únicament com una intervenció que es pot predefinir i planificar, sinó també com una forma de reacció i resposta al context i el comportament dels altres. Aquesta tesis també suggereix una sèrie de maniobres que poden ésser dajut als directius i professionals involucrats en projectes dimplementació de SIIO.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Document Full Text
The full text for this document is available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Pastor Collado, Joan Antoni

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:esade bs política d empresa direcció de recursos humans i sistemes informació

ISBN:

Date of Publication:10/02/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.