Details

Examensarbete. Långsiktigt bevarande av webbmaterial - att bevara det till synes flyktiga

by Widén, Per

Abstract (Summary)
Sedan mitten av 1990-talet har mängder av material publicerats på internet i en eller annan form. Ungefär lika länge har det diskuterats vad man skall ta sig till med det här materialet, om det överhuvudtaget skall sparas och i så fall i vilken form, på vilket medium etc. Den stora osäkerheten inför ett nytt medium har lett till att mycket få insatser för att ta hand om detta material har gjorts. Istället har man väntat och hoppats att någon annan skall börja så att man själv kan följa efter. Det har också funnits olika åsikter huruvida webbmaterial verkligen är arkivhandlingar. Bland de som ändå försökt ta ett grepp på frågan verkar åsikten dock vara att det verkligen rör sig om arkivhandlingar, eller att man åtminstone inte generellt kan avfärda det som oviktigt material. Däremot så råder det en viss oenighet om hur man skall bevara materialet. Den här uppsatsen argumenterar för att webbmaterial är att betrakta som handlingar och arkivmaterial och att det också är en typ av material som ur många aspekter är värt att bevara. Den tar också upp en möjlig teknisk strategi för bevarandet och försöker visa att det inte finns någon principiell skillnad på en webbplats och andra typer av digitalt material. Tonvikten ligger på material från stat och kommun, d.v.s. organisationer som handhar allmänna handlingar och lyder under arkivlagen, men slutsatser och metoder är även generaliserbara till andra sektorer.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:library and information science biblioteks och informationsvetenskap

ISBN:

Date of Publication:01/01/2001

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.