Details

Event Marketing : En Begreppsutredning

by Linge, Johan; Skantze Carlsson, Johanna

Abstract (Summary)
Event marketing har allt sedan begreppet instiftades runt tiden för OS i Los Angeles 1984 varit starkt praktikerdrivet, vilket även återspeglas i den litteratur som skrivits om fenomenet. Den största delen av denna är av normativ karaktär och antar skepnaden av handböcker snarare än av akademisk litteratur. Bland författarna råder dessutom stor oenighet angående vad som faktiskt innefattas av begreppet event marketing. För den person som försöker förstå vad event marketing handlar om utgör detta ett problem; ett problem som ligger till grund för denna undersökning. Utifrån den ovan beskrivna situationen formulerades för undersökningen följande syfte: Genom att ur ett marknadsföringsteoretiskt perspektiv studera olika författares och praktikers definitioner av och uppfattningar om event marketing, precisera de fenomen som bör innefattas av begreppet. Studien genomfördes i form av en omfattande litteraturstudie som kompletterades av fyra intervjuer. Majoriteten av den studerade litteraturen är skriven av amerikanska och tyska författare, men även svensk litteratur förekommer i studien. De fyra intervjuerna genomfördes per telefon med tre representanter för tre olika eventbyråer i Stockholm, samt med en av författarna till den hittills mest omfattande svenska bok som skrivits inom ämnet. Studien resulterade i att en ny definition av event marketing presenterades. Författarnas definition lyder: Event marketing är en interaktionsfokuserad marknadsföringsmetod där arrangören under ett eget skapat event har för avsikt att kommunicera ett budskap. Nyckelord Keyword event marketing, evenemangsmarknadsföring, relationsmarknadsföring, marknadsföring, hermeneutik, Hans Andersson Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska institutionen 581 83 LINKÖPING Datum Date 2004-01-21 Språk Language X Svenska/Swedish Engelska/English Rapporttyp Report category Licentiatavhandling Examensarbete C-uppsats X D-uppsats Övrig rapport ____ ISBN ISRN Internationella ekonomprogrammet 2004/34 Serietitel och serienummer ISSN Title of series, numbering URL för elektronisk version http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2004/iep/034/ Titel Title Författare Author Event Marketing - En Begreppsutredning Defining Event Marketing Johan Linge & Johanna Skantze-Carlsson Sammanfattning Abstract Since the term event marketing was first coined, in the time of the Los Angeles Olympic Games in 1984, it has primarily been used by people in the business. This is reflected in the literature on the phenomena, the largest part of which is of normative nature and assumes the character of handbooks rather than of academic literature. Among the authors within this field disunity prevails concerning which phenomena that actually are to be comprised by the term. For a person who is trying to understand what event marketing is all about, this constitutes a problem; a problem that underlies this thesis. From the described situation above the following purpose was formulated for the thesis: Through studying different authors’ and practitioners’ definitions of - and conceptions about - event marketing, from a marketing theoretical perspective, specify which phenomena that ought to be comprised by the term. The study was carried out through a comprehensive literature study that was complemented by four interviews. The majority of the literature is written by American or German authors, although Swedish literature has been studied as well. The four interviews were conducted over the phone with three representatives from different event marketing agencies in Stockholm, as well as with one of the authors of the most comprehensive Swedish book that has yet been written within this field. The study resulted in the presentation of a new definition of event marketing. The authors’ definition reads: Event marketing is a marketing method focused on interaction, where the organizer during a self-created event intends to communicate a message. Nyckelord Keyword event marketing, relationship marketing, marketing, hermeneutics, Hans Andersson INNEHÅLL
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:event marketing evenemangsmarknadsföring relationsmarknadsföring marknadsföring hermeneutik

ISBN:

Date of Publication:01/01/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.