Details

Evaluation of wayside condition monitoring technologies for condition-based maintenance of railway vehicles

by Lagnebäck, Robert

Abstract (Summary)
Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) är ett Svenskt gruvbolag som bryter järnmalm. Man har som målsättning att bli en av de ledande leverantörerna i världen av järnmalmsprodukter. I kedjan från brytning till slutkund, spelar transporteffektivitet en avgörande roll i företagets totala ekonomiska resultat. Transporterna av malm från LKAB:s gruvor i Kiruna och Malmberget utförs med järnvägstransporter till utskeppningshamnar i Narvik och Luleå. Järnvägstransporterna utförs av LKAB:s dotterbolag Malmtrafik i Kiruna AB (MTAB) på den Svenska sidan och av Malmtrafikk AS (MTAS) på den Norska sidan. Järnvägs transporternas effektivitet är därför en nyckelfunktion i LKAB:s gruvbrytningsverksamhet. I en benchmarkingstudie utförd på den totala effektiviteten av verksamheten hos gruvverksamheter med tunga järnvägstransporter runt om i världen blev det uppdagat att det finns en potential att förbättra effektiviteten hos LKAB:s järnvägstransporter. En av faktorerna som har potential att förbättra effektiviteten är underhållsstrategin. Det finns tydliga indikationer på att en förändring från ett förutbestämt underhåll till ett tillståndsbaserat underhåll skulle kunna öka järnvägstransporternas effektivitet. Syftet med denna licentiat avhandling är att utvärdera tekniska system som kan placeras vid spåret och användas som tillstånds övervakande utrustning för järnvägsfordon för att stödja en implementering av en tillståndsbaserad underhållsstrategi. För att uppnå det utsatta syftet har fem fallstudier, samt en litteratur studie genomförts. De fem fallstudierna har utförts för att öka kunskapen om egenskaperna hos tillgänglig tillståndsövervakande utrustning för placering vid spåret som stöd för tillståndsbaserat underhåll av järnvägsfordon. Litteraturstudien har fokuserats på järnvägsverksamheter i runt om i världen med speciellt fokus på utveckling, utplacering och användande av spårbunden tillståndsövervakningsutrustning . Litteraturstudien indikerar att det pågår en ökande implementering och användning av tillståndsövervakande utrustning för järnvägsfordon. Genom studierna har det framkommit att den direkta interaktionen mellan hjul och räl också skapar en stor potential för besparingar på infrastrukturen med hjälp av en implementering av spårbunden tillståndsövervakande utrustning för järnvägsfordonen. Case studierna belyser nödvändigheten av att ha olika system som kan komplettera varandra genom att mäta olika parametrar. Det är också viktigt att systemen är integrerade med existerande system och metoder för att uppnå de potentiella fördelarna med den nya teknologin. Det är dessutom viktigt att ha ett gemensamt tillvägagångssätt mellan både infrastrukturägare och tågoperatörer i implementeringen och användandet av spårbunden tillståndsövervakande utrustning, eftersom teknologin kan stödja en tillståndsbaserad underhålls strategi för båda sidor, vilket kan ha stor positiv inverkan på järnvägsdriftens effektivitet.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.