Details

Eutanasi : en god död? En studie av gränsdragningen mellan aktiv och passiv eutanasi samt behovet av en speciallagstiftning

by Thorn, Martina

Abstract (Summary)
Debatten om eutanasi har åter blossat upp sedan Holland och Belgien, i början av år 2002, legaliserade aktiv eutanasi. Eutanasi berör många viktiga frågor som till exempel den enskilde individens rätt att bestämma över sitt liv, läkarens roll och sjukvårdens uppgifter. Sjukvårdspersonalen måste ofta fatta beslut om att avstå från eller att avbryta en livsuppehållande behandling, trots att rättsläget på denna punkt är oklart. En gränsdragning har gjorts mellan aktiv och passiv eutanasi. Denna gränsdragning kan dock vara svår att göra i praktiken. Enligt svensk rätt är den aktiva formen av eutanasi förbjuden och bedöms enligt brottsbalkens bestämmelser om mord och dråp. Den passiva formen är tillåten, men det finns ingen reglering i lag om när passiv eutanasi får utföras. Inledningsvis redogör jag för begreppet eutanasi och klargör vilka etiska principer som skall ligga till grund för hälso- och sjukvården. Vidare diskuteras om gränsdragningen mellan aktiv och passiv eutanasi är juridiskt försvarbar. Med utgångspunkt från internationella ställningstaganden behandlar jag slutligen frågan om det finns behov av en speciallagstiftning beträffande eutanasi. Nyckelord Keyword eutanasi, dödshjälp, livsuppehållande behandling, medicinsk etik, självmord 2 Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska Institutionen 581 83 LINKÖPING Datum Date 2002-06-11 Språk Language X Svenska/Swedish Engelska/English Rapporttyp Report category Licentiatavhandling Examensarbete C-uppsats X D-uppsats Övrig rapport ____ ISBN ISRN Affärsjuridiska programmet 2002/17 Serietitel och serienummer Title of series, numbering ISSN URL för elektronisk version http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2002/ajp/017/ Titel Title Författare Author Eutanasi - en god död? En studie av gränsdragningen mellan aktiv och passiv eutanasi samt behovet av en speciallagstiftning Euthanasia - a serene death? A study of the distinction between active and passive euthanasia and the need of special regulations Martina Thorn Sammanfattning Abstract Euthanasia, medical decisions concerning the end of life, is being increasingly discussed in Sweden and in most countries around the world. The debate on euthanasia has attracted much international attention since active euthanasia was legalized in Holland and Belgium in the beginning of 2002. The medical and technological advances have lead to ethical dilemmas in health care. Doctors often have to make difficult decisions, for example decide when it is right to discontinue a lifesustaining treatment. Active euthanasia is criminalized in Sweden and the penalty is the same as for murder or manslaughter. Passive euthanasia is not criminalized, but it is not clear when it is allowed to practice passive euthanasia. There are no special regulations. The aims of this thesis are to explain the different meanings of the word euthanasia, discuss legal and ethical issues in health care and analyse the following two questions. - Is the distinction between active and passive euthanasia legally justified? - Is there a need of special regulations? Nyckelord Keyword euthanasia, physician-assisted suicide, life-sustaining treatment, medical ethics, suicide 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING............................................................................................................... 7 1.1 PROBLEMBAKGRUND ................................................................................................. 7 1.2 PROBLEMFORMULERING ............................................................................................ 8 1.3 SYFTE.......................................................................................................................... 8 1.4 AVGRÄNSNINGAR....................................................................................................... 9 1.5 METOD........................................................................................................................ 9 2 BEGREPPET EUTANASI..................................................................................... 10 2.1 EUTANASI UR ETT HISTORISKT PERSPEKTIV............................................................. 10 2.2 EUTANASI UR ETT MEDICINETISKT PERSPEKTIV....................................................... 10 3 FÖRKORTANDE AV LIV OCH BROTTSBALKEN...................................... 12 3.1 HANDLING OCH UNDERLÅTENHET .......................................................................... 12 3.1.1 Kravet på uppsåt................................................................................................... 13 3.1.2 Medverkansansvar ............................................................................................... 13 3.2 SOCIALADEKVAT ÅTGÄRD OCH BEGREPPET VETENSKAP OCH BEPRÖVAD
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:eutanasi dödshjälp livsuppehållande behandling medicinsk etik självmord

ISBN:

Date of Publication:01/01/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.