Details

Bolagsstämmor : Ett verktyg, men inte för alla?

by Jolstedt, Gustav; Riabinine, Roman

Abstract (Summary)

Denna studie undersöker vilken syn aktieägare har på den årliga bolagsstämman. Studien undersöker också om det är någon skillnad mellan olika ägargrupper på hur stämman används. En teoretisk referensram med grunden i agentteorin har byggts upp för att läsaren ska få en förståelse för de empiriska data som presenteras. Empirin kommer från flera olika utförda studier, som tillsammans skapar en bas för att kunna ge svar på denna studies frågor. Resultatet av undersökning visade att trots att väldigt få personer går på årsstämmor och att flertalet personer ansåg att den inte fyllde någon funktion så finns det en grupp människor som faktiskt använder stämman som ett instrument för att granska och till viss del styra företaget som de har valt att investera sina pengar i. Resultatet visade också att det fanns en skillnad mellan privata aktieägare och institutionella ägare när det kom till hur de använder bolagsstämman.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.