Details

Etnisk mångfald : En studie av Länsförsäkringar Värmland

by Johansson, Anna

Abstract (Summary)
De senaste åren har den etniska mångfalden ökat i Sverige och det har gjort Sverige till ett multikulturellt samhälle (Roth, 2004). Detta påverkar vårt vardagliga leverne och allt fler organisationer har börjat uppmärksamma de problem som de kulturella skillnaderna kan leda till. Länsförsäkringar Värmland är en organisation som har uppmärksammat den allt mer diversifierade marknaden och de har startat ett projekt i etnisk mångfald. I Värmland är andelen utrikes födda människor 8,1 procent1 och Länsförsäkringar Värmland menar att det kan krävas en förändring för att kunna möta deras potentiella ochbefintliga kunder som har utländsk bakgrund samt ta tillvara på den kompetens som finns hos dessa människor som även har förändrat arbetsmarknaden. Länsförsäkringar Värmland är liksom många andra svenska organisationer homogen med de vita männen i toppen och har en låg andel medarbetare med utländsk bakgrund, i enlighet med hurHolgersson (2003) generellt beskriver situationen i Sverige. Knocke et al. (2003) menar att rekryteringsprocessen är den underliggande orsaken. Bland annat påverkar etnosocialitet, som är motsvarigheten till kvinnoforskningens begrepp homosocialitet, men vilket berör etnicitet istället för kön. Etnosocialitet medför att personer som är lika rekryteras, det vill säga att svenskar väljer andra svenskar. Detta bidrar till en homogen arbetsgrupp och ett upprätthållande av både den vertikala och horisontella segregeringen (Knocke et al. 2003). Även Kanters (1977 refererad i Holgersson, 2003) tre strukturella variabler som används för att för att studera könsordningen går att koppla till detta fenomen.Jag har gjort en kvalitativ studie i Länsförsäkringar Värmland och jag har sett att det finns ett motstånd mot mångfald som delvis utmynnar i en rädsla. Det finns därmed även ett motstånd mot det projekt som har startats och dessutom en risk för att projektet enbartgenomförs i marknadsföringssyfte.Det finns flera fördelar med att ha en kunskap om de kulturskillnader som finns och att öka den etniska mångfalden. Konrad et al. (2005) menar att kreativiteten och flexibiliteten ökar och att det lockar både fler kunder och de bästa medarbetarna, vilket är viktigt idag då enbart humankapitalet kan skilja organisationer åt (Bjurklo & Kardemark, 2003). Dock finns det en fara med argumenten för ett mångfaldsarbete och Konrad et al. (2005) menar att de underliggande orsakerna till hur dagens organisationer ser ut, bland annat etnosocialitet, måste tas i beaktande oavsett argument.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Karlstads universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:08/17/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.