Details

Estudis de Delta-11 ACIL-CoA dessaturases implicades en la biosíntesi de feromones sexuals de lepidòpters.

by Serra Mas, Montserrat

Abstract (Summary)
RESUM: En la natura, la comunicació entre espècies o individus duna mateixa espècie es produeix per lemissió i captació per part dels diferents individus de compostos específics. Aquests compostos químics poden provocar diferents comportaments. Els compostos químics implicats en la comunicació sexual entre individus de la mateixa espècie sanomenen feromones. La diversitat molecular dels components de les feromones sorgeix de variacions en un petit nombre detapes enzimàtiques conservades. La dessaturació dels èsters de coenzim A dels àcids grassos saturats és una reacció típica en les vies biosintètiques dels lepidòpters. Es pot definir la dessaturació com una reacció oxidativa que utilitza oxigen de forma molecular. Aquesta reacció està catalitzada per les dessaturases, que son enzims que contenen ferro no hemo. El complex funcional de la dessaturasa està format per tres proteïnes: la dessaturasa, el citocrom b5 i la citocrom b5 reductasa. En aquest complex la dessaturasa es considera que constitueix el pas més lent de la seqüència de reacció. La dessaturasa juga un paper essencial en la síntesi dels àcids grassos monoinsaturats que formen part de les membranes cellulars. Les glàndules feromonals dels lepidòpters contenen una família inusual de dessaturases que introdueixen dobles enllaços amb diferents estereoquímiques en diverses posicions. Lestudi de les dessaturases dut a terme en el grup de treball havia permès la identificació de les dessaturases implicades en la biosíntesi de la majoria de components de la feromona sexual de lespècie Spodoptera littoralis. També shavia estudiat la ruta de biosíntesi de les feromones de les processionàries del pi i del roure. El treball realitzat ha consistit en lestudi de lexpressió de les dessaturases de les espècies plaga Trichoplusia ni i Spodoptera littoralis en un sistema heteròleg en llevat utilitzant vectors: constitutiu YEpOLEX i induïble pYEXTHS-BN. Es van introduir en aquests plasmidis els cDNAs que codifiquen per les dessaturases de les espècies T. ni i S. littoralis així com la proteïna quimèrica formada per la dessaturasa de T. ni fusionada a un domini homòleg a citocrom b5 de la dessaturasa de llevat i la pròpia dessaturasa de llevat en el vector constitutiu YEpOLEX. Les construccions corresponents es van expressar en una soca de llevat deficient en desaturases i elongases pròpies. De les soques resultants es va estudiar el perfil dàcids grassos que es troben en les seves membranes quan aquests llevats creixen en diferents condicions de cultiu. El canvi del doble enllaç de la posició 9 (la natural pel llevat) a la posició 11 (que generen les dessaturases dinsecte) produeix diferències de comportament entre els llevats de manera que no tenen la mateixa capacitat dadaptació als canvis ambientals que pateixen. Lestudi dels extractes lipídics per CG-EM dels llevats que expressen la delta-11 dessaturasa de S. littoralis ha permès detectar els compostos diènics E10,E12-tetradecadienoat de metil i E10,Z12-hexadecadienoat de metil, el primer compost és un component principal de la feromona de linsecte del que no es coneixia lenzim responsable de la seva biosíntesi. Laparició daquest compost en els extractes permet dir que la dessaturasa de S. littoralis és un enzim bifuncional. També sha abordat la identificació i el clonatge de les dessaturases implicades en la biosíntesi de la feromona sexual de la processionària del pi. Sha aconseguit identificar un fragment de DNA que codificaria per una proteïna que podria ésser una acil-CoA dessaturasa. Assaigs dactivitat posteriors han permès identificar aquesta proteïna com una delta-11 acil-CoA dessaturasa. Aquest enzim a més és capaç dintroduir un triple enllaç en la posició 11 de la cadena de làcid gras i de donar lloc a un compost diènic amb dobles enllaços en les posicions 11 i 13.
This document abstract is also available in English.
Document Full Text
The full text for this document is available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Busquets Abió, Montserrat; Bujons Vilas, Jordi; Fabriàs Domingo, Gemma

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:bioquímica i biologia molecular fac

ISBN:

Date of Publication:11/23/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.