Details

Estudios sobre factores cinéticos implicados en la litiasis renal oxalocálcica: nucleación heterogénea e inhibidors de la cristalización

by Isern Amengual, Bernat

Abstract (Summary)
Resum

La tesi realitzada planteja un estudi en profunditat de diferents factors que poden estar implicats en la formació dels càlculs renals, especialment els oxalo-càlcics que representen aproximadament un 70 % del total. Sha demostrat experimentalment que els fragments residuals de càlculs renals càlcics obtinguts a partir del tractament amb litotrícia extracorpòrea per ones de xoc, sofrien un recreixement, podent donar lloc a la formació de nous càlculs. També shan efectuat estudis in vitro de la nucleació heterogènia de loxalat càlcic induït per diferents substàncies (fluorur càlcic, mucina i detritus cel·lulars), les quals han mostrat una elevada acció nucleant. Per a cadascun dels casos i condicions, sha estudiat lefecte de diferents substàncies que podrien actuar com a inhibidores de la cristal·lització. En tots els casos el fitat ha estat qui provocà una major reducció del creixements dels càlculs. Finalment, sha demostrat labsorció del fitat a través de la pell en animals dexperimentació i humans.

Bibliographical Information:

Advisor:Grases Freixedas, Fèlix; Costa Bauzà, Antònia

School:Universitat de les Illes Balears

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:química

ISBN:

Date of Publication:01/11/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.