Details

Estudio cinético de las recaciones entre piridoxamina y compuestos carbonílicos de interés biológico y biomédico

by Adrover Estelrich, Miquel

Abstract (Summary)
Resum

La piridoxamina es un derivat natural de la vitamina B6, que participa (mitjançant la seva forma fosforilada en posició 5) com a cofactor de reaccions biològiques. Recentment shan demostrat les seves propietats farmacològiques, concretament contra el desenvolupament de les patologies associades a la diabetis. En ambdós casos, la formació duna base de Schiff amb compostos carbonílics esdevé la clau del seu mecanisme dacció. Malgrat la seva importància, les propietats físico-químiques de les bases de Schiff de la piridoxamina han estat poc estudiades. Es per això, que el principal objectiu daquesta tesi és estudiar, en condicions fisiològiques de pH i temperatura, les bases de Schiff de piridoxamina. Els resultats obtinguts mostren que, de manera atípica, les bases de Schiff de piridoxamina presenten equilibri isomèric amb una forma hemiaminal. A més, la seva cinètica de formació es superior a la determinada per a bases de Schiff formades sobres models de les dianes de glicació. Els treballs shan completat realitzant els estudis cinètics de la piridoxamina amb aldoses i elucidant el mecanisme inhibidor de la piridoxamina sobre levolució dels compostos dAmadori.

This document abstract is also available in English and Spanish.
Document Full Text
The full text for this document is available in Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Donoso Pardo, Josefa; Vilanova Canet , Bartolomé

School:Universitat de les Illes Balears

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:química

ISBN:

Date of Publication:09/19/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.