Details

Estudio teórico de la reaccionabilidad de compuestos modelo de la vitamina B6 con aminas

by Salvà Salvà, Antoni

Abstract (Summary)
Resum

S'han realitzat càlculs PM3 i DFT (B3LYP/6-31+G*) per tal de descriure els perfils de reacció de la formació de la base de Schiff entre un compost anàlog del 5'-fosfat de piridoxal i una amina, i de la transiminació. Es descriu també un estudi de la topologia de la funció densitat de càrrega de les estructures DFT segons la teoria de Bader AIM.

Els detalls dels mecanismes destaquen el paper fonamental de la molècula d'aigua i dels grups polars per a la formació d'estructures de transició concertades associades a transferències d'hidrogen i per proporcionar l'estabilització als intermedis de la reacció mitjançant la formació de xarxes d'enllaços d'hidrogen, segons revela l'estudi de les propietats topològiques de la funció densitat de càrrega. És destacable que la molècula d'aigua en el complex reactiu actua com a veritable reactiu tot afavorint la transferència de hidrogen entre llocs distants.

This document abstract is also available in English and Spanish.
Document Full Text
The full text for this document is available in Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Donoso Pardo, Josefa L.; Frau Munar, Joan

School:Universitat de les Illes Balears

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:química

ISBN:

Date of Publication:03/27/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.