Details

Estudi longitudinal de l'estrès acadèmic i el malestar psicològic associat al llarg dels cinc cursos de Biologia de la Universitat Pompeu Fabra

by Baillès Lázaro, Eva

Abstract (Summary)
Resum Lobjectiu de la investigació va ser estudiar lestrès acadèmic, les seves fonts, i les conseqüències que podien tenir en la salut dels estudiants de biologia de la UPF al llarg dels anys de la carrera, recollint dades duna mostra representativa dalumnes. Per avaluar les fonts destrès es va utilitzar el Qüestionari dEstrès Acadèmic (QEA). Per mesurar les conseqüències de lestrès vam usar el Cuestionario de Salud General (G.H.Q- 28) i el Qüestionari dAnsietat Estat-Tret (STAI-E/R). Els nostres resultats coincideixen amb els obtinguts en estudis anteriors en quant a les principals fonts destrès acadèmic: la falta de temps per estudiar, lexcessiva quantitat de matèria per a lestudi i la realització dexàmens. A més aquestes es mantenien pràcticament estables al llarg dels estudis. Els nivells destrès acadèmic també es mantenien estables al llarg del temps amb puntuacions intermitges sense mostrar diferències significatives entre ells. Les puntuacions destrès acadèmic actual en els diferents cursos també mostraven certa estabilitat excepte per aquells cursos en els que hi va haver alguna disfunció en lorganització de la docència. En canvi, hi havia una disminució del malestar psicològic, observant-se que amb el pas del temps hi havia una adaptació a lestrès acadèmic que produïa que la major part dels estudiants mostressin menys símptomes de malestar psicològic. Pel que fa a les diferències de gènere, les dones presentaven més estrès acadèmic en termes generals. En canvi, no hi ha diferències significatives entre gèneres en la majoria de les variables vinculades a repercussions en la salut. Pensem que les dades que saporten són dextrema utilitat a lhora de prevenir i planificar diferents dispositius datenció als estudiants.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Pérez Sánchez, Jordi; Pablo Rabassó, Juan de

School:Universitat Pompeu Fabra

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:ciències experimentals i de la salut

ISBN:

Date of Publication:02/27/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.