Details

Estudi estructural i genètic del nucli del lipopolisacàrid de Serratia marcescens N28b

by Coderch Marco, Nuria

Abstract (Summary)
RESUM: Serratia marcescens és un bacteri gramnegatiu que es comporta com un patogen oportunista i és responsable dun nombre creixent dinfeccions nosocomials. Les infeccions més comuns causades per aquest bacteri són pneumònies, infeccions del tracte urinari, septicèmies i meningitis. A la membrana externa de la paret dels bacteris gramnegatius shi localitzen unes molècules amfifíliques, anomenades lipopolisacàrids, que consten de tres regions principals: el lípid A, que constitueix la part lipídica, i el nucli i lantigen O, que formen la part polisacarídica, que es projecta cap a lexterior. Aquesta particular disposició comporta que el LPS sigui lantigen superficial més important en els bacteris gramnegatius i un dels principals factors de virulència. Per aquest motiu, ens els últims anys shan estudiat les estructures químiques i les funcions dels LPSs dun nombre important de bacteris gramnegatius, així com també els responsables genètics de la seva biosíntesi. Aquesta tesi sha centrat en lestudi estructural i genètic del nucli del LPS de S. marcescens N28b O4. Anàlisis químiques i estructurals realitzades sobre loligosacàrid majoritari de la regió del nucli del LPS dun mutant de S. marcescens N28b deficient en antigen O juntament amb anàlisis de complementació ens van permetre proposar la següent estructura química: ?-Glc-(1?6)-?-Glc-(1?4)-?-D-GlcN-(1?4)-?-D-GalA-[(2?1)-?-D,D-Hep-(2?1)-?-Hep]-(1?3)-?-L,D-Hep[(7?1)-?-L,D-Hep]-(1?3)-?-L,D-Hep-[(4?1)-?-D-Glc]-(1?5)-Kdo. La configuració D dels residus de ?-Glc, ?-GlcN, i ?-GalA es va deduir a partir de les dades genètiques i per això sha de considerar temptativa. Diversos anàlisis comparatius realitzats sobre la regió del nucli del LPS de la soca salvatge i del mutant deficient en antigen O van demostrar que aquesta regió és compartida per ambdós bacteris i per tant lestructura de nucli proposada és perfectament extrapolable a la de la soca salvatge S. marcescens N28b. A més, per espectrometria de masses de ressonància dió ciclotró per transformada de Fourier i ionització per electrosprai (ESI FT-ICR-MS) es van identificar altres oligosacàrids en aquesta regió que probablement contenien substitucions addicionals per residus de D-glicero-D-talo-oct-2-ulosonic (Ko) o dàcid hexosurònic, que hi eren presents tant a la regió del nucli de la soca salvatge com del mutant deficient en antigen O. Daltra banda la identificació de diferents ions que diferien uns dels altres per masses de +80 Da, suggeriren la presència de substitucions no-estequiomètriques per residus monofosfats. La identificació de lestructura del nucli del LPS de S. marcescens N28b va permetre poder completar, en la segona part del treball, la caracterització funcional dels gens de lagrupació waa daquesta soca bacteriana, implicada en la biosíntesi del nucli del seu LPS. Estudis previs realitzats sobre aquesta agrupació, constituïda per 14 pautes de lectura oberta, havien permès identificar la funció dels gens compartits amb la resta denterobacteris. La caracterització de la resta de gens no compartits es va realitzar a partir danàlisis químics i de complementació gènica sobre mutants no polars en aquests gens obtinguts en aquest treball. Daquesta manera, lestudi de les estructures de nucli incomplert daquests mutants o dels canvis fenotípics que es produïen com a conseqüència de la mutació en comparació amb la soca salvatge van permetre proposar funcions per la resta de gens de lagrupació waa de S. marcescens N28b. Com a més rellevant, es pot citar la identificació dels gens responsables de la transferència del disacàrid lateral dheptosa, dels residus dàcid galacturònic i glucosamina i dels tres residus de glucosa.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Regué i Queralt, Miquel

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:microbiologia i parasitologia sanitàries

ISBN:

Date of Publication:03/12/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.