Details

Estudi dels efectes de l'exposició a l'unari en la reproducció i la conducta. Influencia de l'estres

by Linares Vidal, Victoria

Abstract (Summary)
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI Facultat de Medicina Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques Unitat de Fisiologia Tesi Doctoral: ESTUDI DELS EFECTES DE LEXPOSICIÓ A LURANI EN LA REPRODUCCIÓ I LA CONDUCTA. INFLUÈNCIA DE LESTRÈS Doctoranda: Victoria Linares Vidal Directors: Domènec J. Sánchez Cervelló/Mercedes Gómez Arnáiz RESUM Lurani empobrit sha utilitzat durant dècades en làmbit de la medicina i també ha tingut aplicacions industrials, però no ha estat fins a lús militar, en els conflictes del Golf i dels Balcans, que la població sha preocupat sobre les possibles conseqüències daquesta exposició. La preocupació originada pels problemes de salut que podrien patir les poblacions que es troben en les zones de conflicte en què sha emprat munició amb urani empobrit ha plantejat en làmbit de la salut ambiental molts interrogants importants. Daltra banda, lestrès és una resposta altament individualitzada a un repte extern o intern. És evident que la humanitat pot estar exposada a diferents tipus destrès, i una situació on es fa especialment evident lestrès és un conflicte bèllic. Com que tant els canvis neurocomportamentals i fisiològics com les alteracions bioquímiques es donen com a resposta a lestrès, lexposició concurrent a urani i estrès es podria manifestar com una interacció, per que naugmenti o en modifiqui els efectes. Lobjectiu daquest treball és avaluar els efectes de lexposició a lurani (UAD) sobre la reproducció i la conducta, així com la influència que lestrès pot exercir en aquesta exposició. De forma generalitzada, no sobserven variacions en els tests daprenentatge realitzats a mascles exposats a UAD, ni en funció de les dosis administrades ni per lestrès. En aquest estudi sobserva que lexposició oral a UAD de manera crònica produeix alteracions en la morfologia i la producció desperma, així com alteracions morfològiques progressives als túbuls seminífers dels testicles en funció de la dosi. Daltra banda ladministració de dosis elevades d UAD produeix una important transformació angiomatosa al ronyó. En tots els teixits destudis, l UAD ha provocat una alteració dels sistemes antioxidants. No sobserven, de forma global, diferències significatives en el nombre total dimplantacions, implantacions viables i no viables/ventrada. No obstant això, l UAD provoca una disminució, no dependent de la dosi, del percentatge de femelles prenyades. En la descendència dels animals exposats a UAD, els diferents paràmetres de desenvolupament físic i neuromotor, així com daprenentatge, globalment no es veuen afectats. A més, lestrès no modifica els resultats. Els resultats daquesta tesi doctoral mostren que lexposició a UAD per via oral crònica en rates produeix signes de toxicitat en testicles, ronyó i cervell. Lestrès, per immobilització, aplicat conjuntament amb l UAD a les dosis estudiades no en potencia els efectes. No obstant això, aquests resultats no comporten que lestrès en general es pugui descartar com a factor potenciador del efectes de lurani en altres dosis. ROVIRA I VIRGILI UNIVERSITY School of Medicine Department of Elementary Medical Sciences Physiology Unit Doctoral Thesis: EVALUATION OF THE EFFECTS OF URANIUM EXPOSURE ON REPRODUCTION AND BEHAVIOR. STRESS INFLUENCE. Doctoral student: Victoria Linares Vidal Directors: Domènec J. Sánchez Cervelló/Mercedes Gómez Arnáiz
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Sanchez Cervelló, Domingo J.; Gómez Arnaiz, Mercedes

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de ciències mèdiques bàsiques

ISBN:

Date of Publication:02/21/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.