Details

Estudi teòric de propietats espectroscòpiques i electroquímiques de polixometalats amb metalls de transició dels grups 6-9

by Romo del Amo, Susana

Abstract (Summary)
Títol: Estudi teòric de propietats espectroscòpiques i electroquímiques de polioxometallats amb metalls de transició dels grups 6-9. La tesis doctoral es composa de vuit capítols. En el primer capítol conté una introducció general de la tesis on es presenten les estructures més típiques dels polioxometallats i les característiques generals daquests complexes. En el segon capítol es presenten les metodologies computacionals en que es basen els estudis realitzats i la teoria en que es fonamenten les metodologies emprades. En el primer de resultats (capítol 3) es presenta un estudi previ on es comparen diferents mètodes computacionals amb les estructures més petites que existeixen com a POMs, els anions de Lindqvist, M6O19n-. En el segon capítol de resultats (capítol 4), sha reproduït lespectre electrònic de polioxometallats que contenen un metall paramagnètic en estructures dAnderson, XM6O24, utilitzant varies metodologies computacionals. En el cinquè capítol sha realitzat lestudi semiquantitatiu de les propietats electroquímiques que experimenten les estructures sandwich amb més dun metall paramagnètic en la seva estructura, en els que la reducció es produeix de manera selectiva. Sha verificat la posició on es produirà la primera reducció de lanió, així com lestat fonamental de les espècies oxidades i reduïdes. Sha pogut reproduir amb relativa exactitud lelectroquímica que presenten aquests anions i lefecte del pH en els processos de reducció. El sisè capítol, és el més extens, shan estudiat exhaustivament la modificació de les propietats dun POM quan aquest conté un àtom de Tc. Primer es fa una discussió exhaustiva de les estructures de Lindqvist, M6O19n-, que sagafa com a model per a posteriorment ser ampliat amb les estructures de Wells-Dawson. Aquests últims són uns candidats ideals per a la immobilització de lió Tc (99Tc) que sobté com a residu radioactiu en les centrals nuclears. A continuació, sha ampliat lestudi amb metalls de transició dels grup 6-9 on sha observat una tendència general en les propietats redox i de la basicitat que produeixen les substitucions dels metalls. En el capítol setè, després de veure com es modifiquen les propietats redox dels POMs monosubstituïts amb metalls de transició dels grups 6-9, sha passat a estudiar electrònicament i electroquímicament els anions de Keggin monosubstituïts, {MN}W11O39n- i shan comparat amb els corresponents complexes oxo, {MO}W11O39 n-. En lúltim capítol es presenten les conclusions extretes dels treballs realitzats al llarg daquesta tesis.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Poblet Rius,Josep Maria; de Graaf,Cornelis

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de química física i inorgànica

ISBN:

Date of Publication:04/22/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.