Details

Estudi de les mutacions dels exons 2 i 4 del gen HFE en pacients amb porfiria cutània tarda esporàdica

by Toll Abelló, Agustín

Abstract (Summary)
RESUM EN CATALÀ. HIPÒTESI: La Porfíria Cutània Tarda (PCT) és una malaltia metabòlica que afecta a la pell i al fetge i que és desencadenada per la interacció de múltiples factors que inclouen l´herència, l´alcohol, el VHC, els estrògens i alguns agents tòxics, entre d´altres encara en estudi. La sobrecàrrega fèrrica, de forma primària o secundària a d´altres factors de risc (com la infecció pel VHC), és un factor desencadenant de la PCT. En aquest contexte, considerem la hipòtesi de que la sobrecàrrega fèrrica observada en alguns pacients amb PCT pot estar associada amb les mutacions descrites en el gen de l´hemocromatosi (C282Y i H63D). Considerem d´interès també conèixer la interrelació entre la freqüència daquestes mutacions i els altres factors de risc, especialment el VHC, en el desencadenament de la malaltia en el nostre àmbit geogràfic. OBJECTIUS: 1. Establir les prevalences de les mutacions C282Y i H63D del gen HFE en pacients amb PCT esporádica en el nostre ambient. 2. Determinar la relació entre les mutacions del gen HFE en pacients amb PCT esporádica i la sobrecàrrega de ferro hepàtic. 3. Establir la relació entre la prevalença daquestes mutacions i la infecció pel VHC. MATERIAL I MÈTODES: S´han seleccionat de forma retrospectiva 99 pacients amb PCT i 126 controls (76 sans sense infecció per VHC i 50 individus amb infecció crònica per VHC). En els pacients amb PCT s´han recollit les següents variables: gènere, ingesta d´alcohol, presa d´anticonceptius, serologies per VHC, VHC i VIH. Els paràmetres se sobrecàrrega de ferro determinats en els pacients amb PCT han estat els següents: quantificació del ferro hepàtic (en 41 pacients) i la ferritina (en 71 pacients). S´ha estudiat la presència de les mutacions C282Y i H63D dels exons 4 i 2 respectivament del gen de l´hemocromatosi (HFE) mitjançant les següents tècniques:1-Extracció de l´ADN a partir de sang total i precipitació de l´ADN, 2-amplificació dels exons 2 i 4 i 3-digestió de l´ADN amb endonucleasses de restricció mitjançant tècnica de restriction fragment length polymorphism (RFLP). RESULTATS: Hem observat un augment de la prevalença de la mutació C282Y en els pacients amb PCT en el nostre àmbit geogràfic. Aquest augment és independent de la infecció pel VHC. A més, la mutació C282 s´associa amb un augment del ferro hepàtic i de la ferritina. Per altra banda, no hem observat un augment de la mutació H63D en els pacients amb PCT, excepte en el genotipus en homozigosi. Sí hem observat una associació significativa amb la PCT quan es comparen els pacients infectats per VHC i els controls amb aquesta infecció. Per tant, la mutació H63D pot actuar de forma sinèrgica amb la infecció per VHC en la inducció de PCT. No hem observat tampoc una associació entre la mutació H63D i la sobrecàrrega de ferro. Les mutacions del gen HFE, en especial la mutació C282Y, poden estar relacionades amb la sobrecàrrega de ferro i per tant en el possible desenvolupament d´hepatopatia crònica i de carcinoma hepatocelular. Per altra banda, el tractament amb flebotomies pot ser l´idoni en els pacients amb sobrecàrrega de ferro. Per tant, l´anàlisi de les mutacions del gen HFE s´ha d´incloure de forma sistemàtica en els protocols d´estudi dels pacients amb PCT.
This document abstract is also available in English.
Document Full Text
The full text for this document is available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Herrero Mateu, Carmen

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:medicina

ISBN:

Date of Publication:07/19/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.