Details

Estudi de la variació temporal de l'exposició dietètica a contaminants químics en la població de catalunya. RIBEFOOD, una nova eina per establir els beneficis i riscos de la ingesta d'aliments

by Marti Cid, Roser

Abstract (Summary)
Estudi de la variació temporal de l'exposició dietètica a contaminants químics en la població de Catalunya. RIBEFOOD, una nova eina per establir els beneficis i riscos de la ingesta d'alimentsRESUM.En els darrers anys, varis estudis han demostrat que alguns aliments poden ser una font potencial dexposició a contaminants químics.Lobjectiu daquest treball es determinar les concentracions de PCDD/PCDFs, PCBs, PCNs, PCDEs, PBDEs, HCB i HAP, i lestimació de la ingesta diària daquests contaminants químics per a la població catalana, així com lavaluació del risc que aquesta ingesta pot suposar per a la salut i la variació temporal respecte a un estudi previ (2000). Amb els resultats, sha dissenyat una eina informàtica (RIBEFOOD, la qual determina la ingesta duna sèrie de macronutrients, micronutrients i contaminats químics presents en 52 aliments dampli consum. RIBEFOOD pot ser utilitzat com una eina fàcil per optimitzar els hàbits alimentaris, augmentat la ingesta de nutrients i disminuint la ingesta de contaminants, i en conseqüència els riscos per a la nostra salut. RIBEFOOD és accessible a través de www.fmcs.urv.cat/ribefood Estudio de la variación temporal de la exposición dietética a contaminantes químicos en la población de Catalunya. RIBEFOOD, una nueva herramienta para establecer los beneficios y riesgos de la ingesta de alimentos RESUMEN En los últimos años, varios estudios han demostrado que algunos alimentos pueden ser una fuente potencial de exposición a contaminantes químicos. El objetivo de este trabajo es determinar las concentraciones de PCDD/PCDFs, PCBs, PCNs, PCDEs, PBDEs, HCB y HAP, y la estimación de la ingesta diaria de estos contaminantes químicos por la población catalana, así como la evaluación del riesgo que esta ingesta puede suponer para la salud y la variación temporal respecto a un estudio previo (2000).Con los resultados, se ha diseñado un programa informático (RIBEFOOD), el cual determina la ingesta de una serie de macronutrientes, micronutrientes y contaminantes químicos presentes en 52 alimentos de gran consumo. RIBEFOOD puede ser utilizado como una herramienta fácil para optimizar los hábitos alimentarios, aumentando la ingesta de nutrientes y disminuyendo la ingesta de contaminantes, y en consecuencia los riesgos para nuestra salud. RIBEFOOD es accesible a través de www.fmcs.urv.cat/ribefood
Bibliographical Information:

Advisor: Domingo Roig, Jose Luis; Llobet i Mallafré,Joan Maria

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de ciències mèdiques bàsiques

ISBN:

Date of Publication:12/15/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.