Details

Estudi de la latència de mycobacterium tuberculosis en models experimentals de ratolí i in vitro

by Gordillo Muñoz, Sergi

Abstract (Summary)
El microorganisme bacterià més virulent del món és Mycobacterium tuberculosis ja que és el que mata més persones per si sol que cap altra infecció. Encara que la malaltia es tracta amb quimioteràpia i existeix una vacuna preventiva existeix un reservori de 1.800.000.000 persones infectades en el món en aquest moment; això representa gairebé un terç de la població mundial. Lhome és un hostatger resistent a la infecció per M. tuberculosis i per això caldria trobar un model animal que es comporti de forma semblant. En aquest sentit, les soques resistents a la infecció tuberculosa podrien reproduir aquesta situació i ens permetrien estudiar el comportament del bacil en unes condicions semblants a les humanes. Un macròfag inactivat no pot destruir M. tuberculosis i permet el seu creixement i supervivència dins del fagosoma afavorit per mecanismes de depressió immunològica. En canvi, en ser activat el macròfag, es converteix paulatinament en una màquina efectiva de destrucció que comporta lacidificació del fagosoma, condicions reductores, hidrolases i efectes potencials de ROIs i RNIs. Aquests mecanismes potencialment destructors no semblen ser definitivament efectius davant la infecció i així parlem ocasionalment de bacils latents. Aquests bacils han de romandre durant un temps perllongat en aquestes condicions passant desapercebuts als mecanismes immunològics i suposant un dels principals problemes de la tuberculosi, la latència. Segons les hipòtesis actuals de la dinàmica de poblacions als granulomes que fonamenten el tractament de la tuberculosi, existirien poblacions semi-latents a les ferides granulomatoses que romandrien extracel·lularment i a un pH àcid (pH<5,5). Aquesta població seria una de les causants del fracàs del tractament junt amb la població latent. És per això que lestudi de la susceptibilitat a làcid en un model in vitro ens pot permetre conèixer una mica més el comportament del bacil davant aquest mecanisme destrès. Existeixen ja altres estudis semblants amb M. smegmatis i fins i tot amb M. tuberculosis, però tots han basat la seva metodologia en shocks àcids, és a dir, adaptació ràpida a aquesta condició o com a molt han mantingut el bacil durant vàries hores. Realment, no sembla que sigui aquesta lestratègia real que adopta el macròfag davant la infecció tuberculosa, ja que tot el procés descrit anteriorment per la caracterització del fagosoma i la posterior maduració a fagolisosoma porta un temps relativament curt, però M. tuberculosis roman més temps i cal un estudi tenint en compte aquesta variació de temps. A més, la destrucció del bacil per mecanismes clàssics del fagolisosoma no és immediata i pot no portar a una degradació total. De la mateixa forma, lestudi en el model murí per aerosol de ladaptació metabòlica de M. tuberculosis ens ha de servir per a corroborar els resultats obtinguts in vitro. Aquest treball intenta donar més llum sobre el bacil latent a nivell genètic i immunològic basant-se en estudis de metabolisme i resposta a lestrès en un model in vitro i en el model murí per aerosol. Lobjectiu essencial serà doncs el de cercar marcadors moleculars que permetin determinar la presència de bacils latents en teixit. Concretament, aquest estudi ha permès conèixer com varia lexpressió de més de 60 gens de M. tuberculosis a la presència dàcid en un model in vitro que podria reproduir les condicions presents al interior del macròfag. Posteriorment, sha estudiat lexpressió dels gens més rellevants en ratolins infectats per aerosol aconseguint informació sobre el comportament daquest bacil dins del seu hostatger durant tot el procés dinfecció mitjançant la caracterització immunològica dun model crònic per lestudi de 24 citocines. Prèviament, sha caracteritzar àmpliament la patogènia daquest model crònic comparant la susceptibilitat a la infecció de dues soques de ratolí.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Cardona, Pere Joan

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:409 departament de genetica i microbiologia

ISBN:

Date of Publication:07/16/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.