Details

Estudi de la producció i la distribució d'àmfores ibèriques en el NE peninsular a travès de la seva caracterització arqueomètrica

by Tsantini, Evanthia

Abstract (Summary)
RESUM EN CATALÀ: La nostra Tesi Doctoral té com a finalitat abordar lestudi en profunditat de les àmfores ibèriques procedents de varis jaciments ubicats principalment a la part costanera del nord-est de la Península, a partir de laplicació de tècniques arqueomètriques, identificant els grups de referència que formen el principi metodològic bàsic de lArqueometria. Complementàriament als estudis de provinença, aquest projecte està igualment destinat a lestudi de les característiques tecnològiques i de les propietats mecàniques daquests envasos. Lobjectiu final daquest treball és, en primer lloc, obtenir un millor coneixement sobre les possibles àrees de producció i la difusió de les àmfores ibèriques, proporcionant així informació sobre les xarxes comercials i les vies de comunicació, principalment entre les diverses zones costaneres dels Països Catalans (Catalunya, València i Illes Balears). Daquesta manera, fer inferències sobre les possibles pràctiques comercials, els models econòmics, almenys al nivell dels intercanvis a linterior del nord-est de la Península Ibèrica abans de larribada dels romans. En segon lloc, la nostra intenció és generar informació sobre els materials i els processos tecnològics que han intervingut en la manufactura daquests contenidors, per a poder així fer inferències sobre el nivell dels coneixements tecnològics dels íbers en les diverses zones estudiades. Finalment, amb la caracterització de les propietats mecàniques volem obtenir informació sobre si les àmfores ibèriques eren adequades per al transport o si només podrien ulilitzar-se per a lemmagatzemament dels productes agraris i, si sadequaven al transport, per quin tipus de transport es podrien fer servir, per a un transport a curta o a llarga distància. Tota aquesta informació permetria un avenç important en el coneixement de la tecnologia de producció al món antic i dotaria, tant als estudis arqueològics de ceràmiques ibèriques, com als arqueomètrics, amb dades específiques sobre els centres productors i receptors daquest material. Per a poder desenvolupar el treball arqueomètric degudament i poder obtenir informació sobre el possible origen i la difusió de les àmfores ibèriques a la Costa Catalana hem inclòs en lestudi material procedent de diferents tipus de jaciments: possibles centres productors i possibles centres receptors. A més, per a poder comparar amb altres àrees de la costa, igualment, hem estudiat varis jaciment de la costa llevantina (València i Alacant) El projecte es realitzà a partir de l estudi de la composició química i mineralògica de les mostres. La caracterització química facilità la determinació de la possible provinença a partir de la definició de Grups de Referència i dUnitats de Referència Composicional de Pasta. Parallelament, les dades mineralògiques van oferir informació sobre els processos tecnològics emprats per la manufactura daquest material ceràmic. Igualment, es determinà les propietats mecàniques de les àmfores concretament la resistència mecànica (strength) i la duresa (hardness). De la mateixa manera, sinvestigà la relació daquests paràmetres amb lús daquest envasos i la seva adaptació al transport a curtes o a llargues distàncies. Finalment, sefectuà la seva caracterització microestructural i la determinació del seu estadi de sinterització.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Buxeda Garrigós, Jaume; Gurt Esparraguera, Josep Maria

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:prehistòria història antiga i arqueologia

ISBN:

Date of Publication:01/12/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.