Details

Estudi de la cobertura vacunal en nens menors de 3 anys a Catalunya

by Borràs López, Eva

Abstract (Summary)
RESUM: Les vacunes constitueixen linstrument amb major potencial de prevenció de les malalties transmissibles i lúnic que permet aconseguir la seva eliminació en una comunitat o país. Actualment es disposen de vacunes que han mostrat eficàcies molt elevades, però la seva efectivitat en la protecció de la població depèn no solament de leficàcia de les vacunes sinó també de les cobertures dels programes de vacunació. Les cobertures vacunals poden monitorar-se directament, comptabilitzant a tots els individus que reben vacunes, el tipus i la dosi de les mateixes o bé, poden estimar-se per mètodes indirectes. Els mètodes indirectes d'estimació més freqüentment usats per la seva simplicitat es basen en les dosis administrades globalment en la població o bé, en les vacunes distribuïdes a la població. Aquests mètodes poden sobreestimar les cobertures reals. Un tercer mètode indirecte per conèixer la cobertura vacunal és mitjançant enquestes realitzades en mostres de la població general, bé sigui preguntant als pares dels nens o alternativament comprovant amb revisions als carnets vacunals o als registres pediàtrics la informació proporcionada pels pares. El coneixement de la cobertura vacunal és fonamental per a plantejar estratègies correctes que permeten aconseguir els objectius dels programes de vacunacions i en l'avaluació dels mateixos. També és necessari per identificar grups amb baixa cobertura, identificar motius de manca de vacunació i obtenir informació general per a la planificació. Els indicadors de cobertura vacunal permeten realitzar el seguiment dels programes de vacunació sistemàtica o de les campanyes específiques de vacunació, definir la readequació de les estratègies daccés a la població diana i avaluar periòdicament les polítiques vacunals. OBJECTIU: Estimar la cobertura de les vacunes incloses en el calendari de vacunacions sistemàtiques de la població infantil de Catalunya dels nens menors de 3 anys i les variables associades a aquesta. METODOLOGIA: Estudi observacional descriptiu transversal retrospectiu mitjançant una enquesta telefònica aleatòria estratificada segons la regió sanitària en rural i urbana. La població mostrejada està formada per 630 nens i nenes nascuts loctubre de 2001 empadronats als municipis participants. RESULTATS: Els resultats van demostra que més del 94% dels 630 nens havien rebut 4 dosis de DTPa/w i de VPO, que el 95% havien rebut 3 dosis de MCC, que el 90% havien rebut 4 dosis dHib i més el de 98% havien rebut una dosis d XRP. No es va detectar cap diferencia ni entre les regions sanitàries de Catalunya ni per tipus de residencia (urbana o rural), de la cobertura segons el tipus de vacuna i el número de dosis, ni de la cobertura de vacunació dels esquemes estudiats. Es va observar associació entre ser immigrant i presentar una menor cobertura, excepte per la cobertura de 4 dosis de VPO i dHib. CONCLUSIONS: Sobserva homogeneïtat de la cobertura vacunal en tot el territori, però la cobertura en la població immigrant és baixa, especialment en els nouvinguts. Shan de realitzar actuacions per tal daugmentar la cobertura vacunal en la població immigrant i també orientar-les per tal daugmentar la cobertura de les dosis de reforç en la població autòctona.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Domínguez García, Ángela; Fuentes Almenda, Margarita

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:salut pública

ISBN:

Date of Publication:07/24/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.