Details

Estudi comparatiu de la insulinèmia entre pacients intervinguts de cirurgia bariàtrica i pacients intervinguts de liposucció.

by Ballesta Alcaraz, Juan

Abstract (Summary)
Doctorant: Juan Ballesta Alcaraz. Títol de la tesi: Estudi comparatiu de la insulinèmia entre pacients intervinguts de cirurgia bariàtrica i pacients intervinguts de liposucció. Direcció: Prof. Dr. Daniel Del Castillo Déjardin/Prof. Dr. Josep M. Serra Renom. Departament: Medicina i Cirurgia. Informe de la Tesi: 1- Introducció i objectius principals: Lobesitat sha definit com lepidèmia del segle XXI, ja que en els últims trenta anys la seva incidència ha augmentat un 10%. La possibilitat de tractaments per a lobesitat apunta als objectius següents: augment de la pèrdua de nutrients per les femtes, inhibició de labsorció intestinal, increment de la taxa metabòlica basal, augment de la termogènesi induïda per la dieta i augment de la termogènesi induïda per lactivitat física. Per assolir aquests objectius disposem actualment de dos tipus de tractaments: tractaments mèdics i el grup de tractaments representat pel conjunt de les diferents tècniques de cirurgia bariàtrica. Però hi ha una nova tècnica quirúrgica, la liposucció. Es basa en la lipoaspiració de volums de teixit gras subcutani. Aquesta darrera tècnica pot ser catalogada com a útil en el tractament de lobesitat. La hipòtesi és veure si la liposucció pot obtenir resultats equiparables als de la cirurgia bariàtrica. 2-Metodologia emprada: Sha dissenyat un estudi prospectiu amb la hipòtesi per estudiar els paràmetres següents: IMC (índex de massa corporal), pes i insulinèmia. Dos grups de pacients: 30 pacients amb obesitat mòrbida, IMC >36, als quals se'ls ha efectuat una cirurgia bariàtrica; i 30 pacients amb un IMC <36, als quals se'ls ha efectuat una liposucció. En total, l'estudi inclou 60 pacients. En ambdós grups shan estudiat els paràmetres esmentats abans de la intervenció i al cap dun any de la intervenció. L'estudi ha estat autoritzat i inspeccionat pel comitè dÈtica de lHospital Universitari del Sagrat Cor de Barcelona. 3-Resultats Globals/Conclusions: En el grup de pacients intervinguts de cirurgia bariàtrica sobserva una disminució en els paràmetres estudiats: millora de l'IMC, del pes i de la insulinèmia. En el grup de pacients intervinguts de liposucció sobserva una millora de l'IMC i del pes, però pel que fa a la insulinèmia no només no sobté una millora reducció-, sinó que en el 80% dels pacients sincrementa. Malgrat que lincrement no és estadísticament significatiu, podria definir-se com a paradoxal en lestudi comparatiu. 4-Contribucions i coneixements nous que aporta la tesi: Aquest estudi comparatiu inèdit corrobora les tècniques de cirurgia bariàtrica com a insubstituïbles en el tractament de lobesitat i de la insulinèmia. La liposucció no pot considerar-se una tècnica delecció per a aquesta patologia, ja que tot i que millora el pes i l'IMC, no millora la insulinèmia i, en el nostre estudi, fins i tot l'incrementa. Fet que fins ara no shavia observat. 5- Resultats de la investigació: Durant el procés de realització de la tesi shan publicat els següents articles: 1- Effect of Orlistat on women with excess of weight after being surgically treated with liposuction (CODHy 2006 Berlin). Marti-Jimenez I, Sánchez Hernández J, Sarobe N, Ballesta Alcaraz J, Ibarra Muñoz J, pendent 2- Effect of Orlistat on adiposity and lipidic metabolism in women with excess of weigth after being surgically treated with liposuction (ECO 2007 Budapest). Sánchez-Hernández J, Martí Giménez I, Ballesta Alcaraz J, Juan Gil B. Doctorando: Juan Ballesta Alcaraz. Título de la tesi: Estudi comparatiu de la insulinemia entre pacients intervinguts de cirurgía bariàtrica i pacients intervinguts de liposucció. Dirección: Prof. Dr. Daniel Del Castillo Déjardin / Prof. Dr.Josep Mª. Serra Renom. Departamento: Medicina i Cirurgia. Informe de la Tesi: 1- Introducción y objetivos principales: La obesidad se ha definido en la actualidad como la epidemia del siglo XXI, ya que en los últimos treinta años la incidencia de ésta patología ha aumentado un 10%. Las posibilidades de tratamientos para la obesidad apuntan hacia los siguientes objetivos: aumento de la pérdida de nutrientes por las heces, inhibición de la absorción intestinal, incremento de la tasa metabólica basal, aumento de la termogénesis inducida por la dieta; aumento de la termogénesis inducida por la actividad física. Para conseguir estos objetivos actualmente disponemos dos tipos de tratamientos; médicos y el grupo de tratamientos representados por el conjunto de las diferentes técnicas de cirugía bariátrica. Pero también hay una nueva técnica quirúrgica que es la liposucción que se basa en la lipoaspiración de volúmenes de tejido graso subcutáneo. Puede esta última técnica ser catalogada como una técnica quirúrgica útil en el tratamiento de la obesidad. La hipótesis es ver si la liposucción podría obtener resultados equiparables a los de cirugía bariátrica. 2-Metodología empleada: Se ha diseñado un estudio prospectivo con la hipótesis de estudiar los siguientes parámetros IMC (indice de masa corporal) , peso, e insulinemia en dos grupos de pacientes. 30 pacientes con obesidad mórbida, IMC >36, a los cuales se les ha efectuado una cirugía bariátrica y 30 pacientes con IMC< 36, a los que se les ha efectuado una liposucción. En total 60 han sido los pacientes incluidos en nuestro estudio. En ambos grupos se han estudiado los mencionados parámetros, antes de la intervención y al año después de efectuada la misma. Dicho estudio ha sido autorizado e inspeccionado por el comité de Etica del Hospital Universitario del Sagrado Corazón de Barcelona. 3-Resultados Globales/ Conclusiones: En el grupo de pacientes intervenidos de cirugía bariatrica se observa una reducción de los parámetros estudiados , mejoría de IMC, peso e insulinemia. En el grupo de pacientes intervenidos de liposucción se observa una mejoría de IMC y peso, pero en el caso concreto de la insulinemia no sólo no se obtiene una mejoría , reducción, sino que se obtiene un incremento de la insulinemia en el 80% de los pacientes, si bien el incremento no es estadísticamente significativo, este incremento podría definirse como paradójico en el estudio comparativo. 4-Contribuciones y conocimientos nuevos que aporta la tesi: Este estudio comparativo inédito corrobora a las técnicas de cirugía bariátrica como insustituibles en el tratamiento de la obesidad e insulinemia. La liposucción no puede considerarse como técnica de elección para dicha patología, si bien mejora el peso y el IMC, no mejora la insulinemia y en nuestro estudio la incrementa, cosa hasta ahora no observada. 5- Resultados de la investigación: Durante el proceso de realización de la tesi se han publicado los siguientes artículos: 1- Effect of Orlistat on women with excess of weight after being surgically treated with liposuction (CODHy 2006 Berlin). Marti-Jimenez I, Sánchez Hernández J, Sarobe N, Ballesta Alcaraz J, Ibarra Muñoz J, pendiente 2- Effect of Orlistat on adiposity and lipidic metabolism in women with excess of weigth after being surgically treated with liposuction (ECO 2007 Budapest). Sanchez-Hernandez J, Marti Gimenez I, Ballesta Alcaraz J, Juan Gil B. PhD student: Juan Ballesta Alcaraz Thesis title: Comparative study on insulinemia in patients subjected to bariatric surgery and patients subjected to liposuction Advisors/directors: Prof. Daniel del Castillo Déjardin, MD / Prof. Dr. Josep M.ª Serra Renom, MD Department: Medicine and Surgery Report from the thesis: 1- Introduction and main objectives: Obesity is considered now as the epidemics of the 21st century because in the last thirty years, its incidence has increased by 10%. Therapeutic options for obesity are targeted at the following: increased stool nutrient loss, inhibition of intestinal absorption, increased basal metabolic rate, increased diet-induced thermogenesis, and increased physical activity-induced thermogenesis. In order to achieve these targets, two types of treatments are available: the medical treatment and the group of therapies represented by the different techniques included in bariatric surgery. However, there is also a new surgical technique available, suction-assisted lipectomy (liposuction), which consists in the aspiration of subcutaneous fat tissue. Can this technique be considered a useful surgical technique for the treatment of obesity? The hypothesis is based on determining whether liposuction may obtain comparable results to bariatric surgery. 2- Methods: A prospective study was designed to assess parameters such as BMI (bone mass index), weight, and insulinemia in two groups of patients: 30 patients with morbid obesity (BMI >36), subjected to bariatric surgery, and 30 patients with BMI <36, subjected to liposuction. A total of 60 patients were included in the study. In both groups, the above-mentioned parameters were assessed, both before intervention and a year after. The study was approved and supervised by the Ethics Committee of the University Hospital Sagrado Corazón in Barcelona. 3- Global results / conclusions: In the group of patients with bariatric surgery, a reduction of the assessed parameters was observed: improved BMI, weight and insulinemia. In the group of patients with liposuction, an improvement in BMI and weight was observed; however, in the specific case of insulinemia, there was no improvement (it was not reduced); in fact, an increase in insulinemia was seen in 80% of patients. Although this increase is not statistically significant, it could be defined as paradoxical in the comparative study. 4- Contributions and new data provided by the thesis: This unique comparative study confirms that bariatric surgery techniques are irreplaceable in the management of obesity and insulinemia. Liposuction may not be considered as a first-line technique for the disease; although it improves weight and BMI, it does not improve insulinemia (in fact, in our study, insulinemia increased, which was never seen before). 5- Research results: While writing the thesis, the following articles have been published: 1- Effect of Orlistat on women with excess of weight after being surgically treated with liposuction (CODHy 2006 Berlin). Martí-Jiménez I, Sánchez Hernández J, Sarobe N, Ballesta Alcaraz J, Ibarra Muñoz J, pending 2- Effect of Orlistat on adiposity and lipidic metabolism in women with excess of weight after being surgically treated with liposuction (ECO 2007 Budapest). Sanchez-Hernandez J, Martí-Jiménez I, Ballesta Alcaraz J, Juan Gil B.
This document abstract is also available in .
Bibliographical Information:

Advisor:Serra Renom, Josep Maria; del Castillo Déjardin

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de medicina i cirurgia

ISBN:

Date of Publication:03/22/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.