Details

Estructura de Capital de Empresa: Teorías explicativas y estudio empírico internacional aplicado a grandes empresas

by Correa Domènech, Marc

Abstract (Summary)
RESUM: El present projecte de recerca pretén aportar evidencies empíriques que permetin conèixer millor el complex, i a vegades contradictori, debat entorn a com les companyies prenen les seves decisions dendeutament. Per aquest motiu, en primer lloc sha realitzat un estudi bibliomètric sobre la recerca en economia financera, analitzant de manera detallada lactivitat científica que estudiava lestructura de capital de lempresa, així com la línia de recerca que més publicacions ha generat entre els anys 1995 i 2006. A partir del marc de referència proveït per lestudi bibliomètric, sha analitzat limpacte de les decisions de finançament, inversió i dividends sobre la creació de valor de les empreses. Sha estudiat també els efectes que tenen sobre les decisions de finançament lús de diferents mètrics que medeixen el valor creat. Per això sha utilitzat una mostra de 205 empreses que pertanyen a líndex S&P 500 entre els anys 1994 i 2004, i una anàlisi de dades de panell. Els resultats que shan obtingut han permès concloure que les tres decisions financeres són rellevants en matèria de creació de valor. Lanàlisi realitzat ha considerat la presencia i absència de les oportunitats de creixement que presentaven cada una de les companyies. Sha conclòs també que la influència de les decisions financeres varia en funció del mètric utilitzat per mesurar la creació de valor, i finalment sha presentat també el model basat en el market value added com aquell que recull millor la influència de les decisions financeres. La conclusió positiva de la influència de les decisions de finançament en matèria de creació de valor, ha motivat lestudi de les dues principals teories explicatives de lestructura de capital de lempresa: teoria del trade-off i teoria de la jerarquització financera. Per realitzar aquest contrast sha utilitzat una mostra de 195 empreses del S&P 500 entre els anys 1997-2005 i una anàlisi de dades de panell. Els resultats obtinguts han permès concloure que les hipòtesis formulades per la teoria de la jerarquització financera troben una coincidència més gran, que no pas les formulades per la teoria del trade-off. Tot i això, la teoria de la jerarquització financera no té una capacitat explicativa plena al no poder aportar una explicació als resultats obtinguts per a algunes de les hipòtesis formulades. Per aquest motiu sha realitzar un apropament nou als plantejats fins ara a la literatura sobre lestructura de capital de lempresa, tractant de trobar un marc de referència que fos capaç dexplicar les decisions de finançament a través de les noves aportacions realitzades pel corporate governance. Aquesta disciplina fa un fort èmfasis en el paper que juguen els stakeholders en la manera de governar les companyies. A partir daquest marc conceptual, i de laportació de diferents publicacions que havien analitzat per separat de quina manera alguns stakeholders podien condicionar les decisions de finançament, sha presentat un nou acostament que pretén explicar les decisions de finançament a través de la influència dels stakeholders. Després danalitzar una mostra de les 500 empreses europees més grans, pel que fa al volum de facturació, sha pogut contrastar positivament la influència dels directius, treballadors, competidors, clients i proveïdors, en les decisions de finançament.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Document Full Text
The full text for this document is available in Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Garcia Blandón, Josep

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:iqs ade economia i finances

ISBN:

Date of Publication:11/30/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.