Details

Estrategia empresarial e innovación como concluyentes de la intensidad exportadora: un análisis empírico

by Jovell Turró, Lluís

Abstract (Summary)

RESUM

L' àmbit de treball de la present tesi es centra en l' anàlisi del resultat exportador de les petites i mitjanes empreses -en un territori concret- des d' una perspectiva empresarial i tracte d'integrar un model que reculli els principals aspectes destacats per la literatura com factors de competitivitat. Inicialment sefectua una revisió de les diferents teories sobre l' internacionalització empresarial, així com les proposicions metodològiques i conclusions dels estudis empírics més transcendentals que s' han publicat en els darrers anys. En aquest sentit, lanterior ha estat el fonament per al posterior desenvolupament d' un marc de treball teòric que ha tingut en compte els principals factors que afecten aquesta comesa. L'esquema teòric que es presenta, relaciona el desenvolupament exportador amb els principals factors identificats. A continuació, es formulen les hipòtesis a partir dels esmentats factors i les preguntes que suggereix l' investigació. Immediatament es mostra l' àmbit de l' estudi i els criteris de selecció de les empreses i la mostra resultant del treball de camp. La mostra utilitzada està composada per 164 empreses (extretes d' una població de 640). Finalment, s'explica, de manera resumida, els mètodes i les tècniques d' anàlisi de les dades utilitzades en la present investigació. En una primera part empírica de l' estudi es presenta un anàlisi descriptiu de la informació que es va proposar investigar sobre com és la empresa exportadora. Després, en una segona part, igualment empírica, es realitza un anàlisi comparatiu entre aquelles empreses amb major èxit exportador (amb una intensitat exportadora superior a la mitjana) i aquelles altres empreses amb resultats exteriors més reduïts. Finalment, en la tercera part, es presenta un anàlisi sobre quines de les variables utilitzades anteriorment produeixen un efecte positiu sobre l' intensitat exportadora de les empreses. En aquest sentit, s' utilitza com principal estri estadístic per l' estudi de a' informació l' anàlisis de regressió lineal -complementat amb l' anàlisi factorial- per veure quin efecte tenen les esmentades variables sobre l' intensitat exportadora. L' estudi finalitza definint aquelles àrees en les que pot millorar les empreses, així com unes futures línies d' investigació proposades.

This document abstract is also available in English and Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Moslares García, Carlos

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:iqs ade economia i finances

ISBN:

Date of Publication:01/12/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.