Details

Equity issue announcement vs. the stock price : En eventstudie om hur ett tillkännagivande av en nyemission påverkar aktiekursen Equity issue announcement vs. the stock price : An event study of how an announcement of an upcoming equity issue affects the stock price

by Grujicic, Dragana; Biderman, Johanna

Abstract (Summary)

Marknadens reaktion när ett företag informerar och annonserar om en eventuell nyemission sägs vara oförutsägbar. Enligt tidigare forskning pressas aktiekursen i de flesta fallen nedåt vid en nyemission. Under det senaste året har en del nyemissioner utförts i synnerhet på grund av den globala lågkonjunkturen då många företag haft för lite kapitalbas. Vad gäller företag på Stockholmsbörsen som valt att nyemittera aktier har även här de flesta fått se sin aktiekurs rasa.

Författarna till denna uppsats avser att studera hur marknaden reagerar på ett offentligt tillkännagivande av en kommande nyemission. Det undersöks även om det förefaller någon skillnad mellan tillkännagivanden av nyemissioner genomförda innan eller under lågkonjunkturen och skillnader branscher emellan.

Då vi ville se hur denna händelse påverkar ett företags aktiekurser valde vi att göra en eventstudie. En eventstudie ger oss möjligheten att mäta effekten av en specifik händelse. Datainsamlingen har endast bestått av sekundärdata som vetenskapliga artiklar, litteratur, tidigare forskning samt elektroniska databaser så som Avanza och OMX. Vi valde att ta med alla de företag som under tidsperioden 2005-01-01 till 2009-04-01 annonserat om en nyemission och som i dagsläget fortfarande är noterade på OMX, Stockholmsbörsen.

I studien ingick 21 tillkännagivanden varav hela 13 stycken, ca 62 % av dem, resulterade i en negativ kursreaktion och avkastning. Fyra av åtta tillkännagivanden om nyemission som offentliggjordes innan lågkonjunkturen uppvisade en nedåtgående kursreaktion på annonseringsdagen och därmed en negativ abnormal avkastning. Denna trend fortsätter att hålla i sig då även nio av 13 tillkännagivanden under lågkonjunkturen, visade på en negativ abnormal avkastning.

 

 

 

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Södertörns högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:event study equity issue stock price reaction abnormal return efficient market hypothesis eventstudie nyemission aktiekursreaktion avkastning effektiva marknadshypotesen business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.