Details

En textanalys ur genus perspektiv, jämställdhet i teknikläromedel

by Fredriksson, Anne-Sofie

Abstract (Summary)
Denna textanalys är en undersökning av två läromedel i teknik för grundskolans senare del. De läromedel jag granskade var Bonniers teknik och Puls Teknik. Jag har undersökt hur texterna ser ut ur ett genus perspektiv. Innan undersökningen påbörjades gjorde jag en litteraturstudie kring genus, teknik och genusteknik. Mitt resultat i denna undersökning visar på att Bonniers Teknik bäst anpassar sig för att inkludera båda könen i undervisningen. Texten i läromedlet uppvisar stor variation i arbetssätt och anpassning till läsaren. Den exkluderar inte något perspektiv utan ger en jämställd bild av vad teknik innebär. Nyckelord Keyword Genus, Teknikläromedel
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:genus teknikläromedel

ISBN:

Date of Publication:01/01/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.