Details

En studie om Gruppdynamik i träningslokalen

by Lindgren, Catrin

Abstract (Summary)
SammanfattningSyftet med den här studien är att bland motionärer som tränar i fysisk aktivitet tillsammans, undersöka gruppdynamiken. Är det verkligen fråga om en egentlig grupp och vilket förhållande står i så fall individen i till denna grupp? Jag har använt mig av en kvalitativ, hermeneutisk metod med semistrukturerade intervjufrågor. Fem personer deltog i min studie, tre kvinnor och två män som alla tränar med andra på Friskis och Svettis.Resultaten analyserades och tolkades utifrån uppkomna tema kopplade till undersökningens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning kring begreppet gruppdynamik.Resultaten visade att träningsgruppen varken var ett renodlat gruppfenomen eller en individuell träningsform. Detta tolkades som att det snarare handlade om ett slags semigrupp som involverar en blandning av de två fenomenen. Vidare framkom att upplevelsen av roller i träningslokalen fanns bland männen men inte bland kvinnorna. Resultaten stöder tidigare forskning på området men motsäger den också på vissa punkter.Nyckelord: träning, grupp, gruppdynamik, roll.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Mälardalens högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:08/08/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.