Details

Avsändare: Högskolan i Jönköping : - En studie av Jönköpings profil och inflyttade studenters uppfattning om staden

by Ekström, Lisa; Furulund, Sandra

Abstract (Summary)

Svenska högskolor spenderar allt mer pengar på marknadsföring som används i arbetet med att attrahera studenter. Konkurrensen om studenterna är hård högskolorna emellan och resurser satsas på marknadsföring för att överleva i kampen om studenterna. Som i all marknadsföring bör den egna produkten särskiljas från konkurrenter och numera är det inte endast program och kurser som ägnas uppmärksamhet. Staden och dess attraktioner där den aktuella högskolan är belägen får idag en plats i den marknadsföring som sker.

Högskolan i Jönköping presenterar Jönköping som stad i sin programkatalog med presumtiva studenter som målgrupp. Det förefaller oss som studenter vid Högskolan i Jönköping intressant att undersöka den bild som sprids av vår stad i programkatalogen. Vårt syfte är därmed att konkretisera en profil utifrån programkatalogens innehåll samt att undersöka huruvida denna profil överensstämmer med inflyttade studenters bild av Jönköping, det vill säga stadens image.

Då det fokuseras på tolkning för att nå en ökad förståelse inom området utgår vi från en kvalitativ ansats och använder en sympatisk tolkningsstrategi samt arbetar i samklang med den hermeneutiska cirkeln. Syftet kräver en process av analyser och undersökningar som bryts ned i fyra frågeställningar. Genom dessa når vi följande: en konkretisering av en profil utifrån det innehåll som Högskolan i Jönköping använder i sin programkatalog 08/09, en konkretisering av Jönköpings image, en avstämning av profil och image med den faktiska verkligheten samt förhållandet mellan profil och image. Någon liknande undersökning har tidigare inte genomförts vilket gör vår undersökning relevant för att nå en förståelse för hur profilen förhåller sig till imagen.

Resultatet ger en klar och aktuell bild av hur profil och image förhåller sig till varandra. Det framträder att Högskolan i Jönköping presenterar relevanta områden för studenten om Jönköping. Framträdande i undersökningen är att de konkreta exempel som ges i profilen till stor del är irrelevanta för studenten. Exemplen är formade efter en alltför vid målgrupp och stämmer inte överens med studentens bild av vad de olika områdena innefattar. Detta framträdande resultat bidrar till rekommendationer om hur innehållet i programkatalogen kan förbättras. Undersökningen är till nytta för informations- och marknadsföringsavdelningen vid Högskolan i Jönköping att ta del av i arbetet med sin marknadsföring för att sprida en sanningsenlig profil som överensstämmer med studenters bild av Jönköping.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Jönköping

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:jönköping profil image place marketing branding media and communication studies medie och kommunikationsvetenskap

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.