Details

En primera persona: memòria oral, patrimoni immaterial i internet.

by Solanilla Demestre, Laura

Abstract (Summary)
Resum Català Aquesta tesi neix de linterès per analitzar la relació que sestableix entre tres àmbits de coneixement aparentment dispars: la memòria oral autobiográfica, el patrimoni inmaterial i la sev apresència i dinàmica a Internet. El primer àmbit de coneixement, la memòria oral autobiogràfica o narració en primera persona de records personals, presenta una dimensió collectiva evident no solament per la forma en què es construeix sinó perquè afecta el comportament i la forma de veure el món de comunitats senceres i es converteix en un senyal didentitat molt potent per als grups socials. Els records comuns dun grup social són la base en la qual es fonamenta la seva identitat compartida i es constitueixen com element legitimador o diferenciador respecte de les altres persones que no pertanyen al mateix. El segon àmbit de coneixement, el patrimoni immaterial, es defineix a partir del reconeixement del concepte de Patrimoni cultural immaterial per la UNESCO lany 2003. Aquest fet, juntament amb les transformacions sofertes en el món del Patrimoni cultural i dels museus des de la dècada dels 70 del segle XX, ha provocat grans canvis i en diferents nivells en la manera de gestionar el Patrimoni, canvis que abasten des de la transformació dels models institucionals i laparició de noves tipologies de centres fins la nova definició dels rols socials de les institucions patrimonials contemporànies. I el tercer i darrer àmbit de coneixement està relacionat amb lestudi i anàlisi de la consolidació dInternet en el món del Patrimoni cultural i com aquest fet ha transformat el funcionament dels museus en línia i ha obert noves perspectives museològiques i museogràfiques. Lestudi proposa les bases per a lestabliment duna museologia i museografia específica per al tractament de la memòria oral autobiogràfica a Internet, i per extensió, per al patrimoni cultural immaterial en general.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Munilla Cabrillana, Glòria

School:Universitat Internacional de Catalunya

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:internet interdisciplinary institut in3

ISBN:

Date of Publication:02/24/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.