Details

En själ i två kroppar : Om flickors vänskap

by Höglund, Lise-Lotte

Abstract (Summary)
Syftet med arbetet har varit att genom litteraturstudier och samtal med elever och lärare ta reda på vad en bästisdyad är, hur den fungerar och vilken betydelse den har för flickor. Jag har sökt finna svar på ovanstående frågor genom kvalitativa intervjuer som har haft karaktären av samtal. I resultatet redovisas intervjuer med tre bästispar och deras klassföreståndare. Svaren berör tankar omkring beroende, jämlikhet, identitet, status samt strategier för att bevara dyaden intakt. I diskussionen ställs de tre bästisdyaderna i relation till de teorier som redovisats i litteraturgenomgången. Nyckelord Keyword Bästisar, tjejer, vänskap, dyader 2 Sammanfattning En dyad innebär att två människor sluter sig samman i en allians. Detta medför att andra stängs ute, vilket är nödvändigt om dyaden ska förbli en dyad. En bästisdyad kan vara en enorm tillgång för de enskilda flickorna. De kan fungera som jämlika, demokratiska förhållanden. I ett bra bästisförhållande stärks flickornas identitet. De får hjälp med att frigöra sig från sina föräldrar, och då särskilt sina mödrar. De tränar samspel och utvecklar därmed sina sociala förmågor. De har en trygghet i varandra och har någon att ventilera sina känslor inför. Å andra sidan finns risken att de förlorar sin självständighet genom sitt beroende till bästisen. Deras beroende kan ta sig uttryck i en känsla av att bara vara någon om de bekräftas av andra. De utvecklar en tendens att undertrycka sina egna behov för att kunna behålla dyaden intakt. Detta leder till ett ojämlikt förhållande. Ett barn med en redan svag jagbild kan få den ytterligare försvagad i ett ojämlikt förhållande, även om motsatsen också kan förekomma. 3 INNEHÅLL 1. BAKGRUND 5 2. SYFTE 5 3. FRÅGESTÄLLNINGAR 6 4. LITTERATURGENOMGÅNG 7 4.1 Barns vänskap 7 4.2 Bästisdyaden 9 4.3 Vilken betydelse har bästisdyaden för flickor? 10 4.4 Är flickors bästisdyader jämlika? 12 4.5 Vilka strategier använder flickor för att bevara dyaden intakt? 12 5. METOD 14 5.1 Inledning 14 5.2 Uppläggning och genomförande 14 5.3 Metoddiskussion 15 6. RESULTAT 6.1 Tjejgruppen 16 16 6.2 Vad är en bästis? 16 6.3 Vilken betydelse har bästisdyaden för flickor? 17 6.4 Är flickors bästisdyader jämlika? 18 6.5 Vilka strategier använder flickor för att bevara dyaden intakt? 21 6.6 Resultatsammanställning 22 7. DISKUSSION 25 7.1 Vad är en bästis? 25 7.2 Vilken betydelse har bästisdyaden för flickor? 26 7.3 Är flickors bästisdyader jämlika? 27 7.4 Vilka strategier använder flickor för att bevara dyaden intakt? 28 7.5 Sammanfattning av diskussionen 29 7.6 Fortsatt forskning 29 8. REFERENSLISTA 30
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:bästisar tjejer vänskap dyader

ISBN:

Date of Publication:01/01/2001

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.