Details

Skogsbränslemarknaden : En inledande översikt

by Nalin, Evald

Abstract (Summary)
Uppsatsen behandlar olika aspekter av skogsbränslemarknaden mot bakgrund av biobränslets ökande betydelse i den svenska energiförsörjningen. Biobränslets andel av den totala svenska energitillförseln har ökat stadigt de senaste två decennierna. Ökningen hänger mycket samman med att värmesektorn, och då i främsta hand värmeverken, har ökat användningen av biobränslen och en stor andel av denna utgörs av skogsbränslen, dvs avverkningsrester och biprodukter från skogsindustrin. Skatter på fossila bränslen har varit en viktig drivkraft.Uppsatsen gör en beskrivning av vilka aktörerna på skogsbränslemarknaden är och hur kedjan från skogen till slutanvändare ser ut. Analysen är baserad på egna intervjuer av såväl säljare och användare av skogbränslen men också på sekundärdata av olika slag. Statistiken är bristfällig. Trenden för priser på skogsbränslen är uppåtgående och såväl säljare som användare väntar sig att priserna ska fortsätta upp i reala termer.Skogsbränslemarknaden ser ut att vara en fungerande (effektiv) marknad trots att den är förhållandevis ny och stadd i kraftig förändring. Många aktörer gör att konkurrensen är påtaglig i alla led. Det finns konkurrens både på säljarsidan och användarsidan. Dessutom sker viss import och export. Import av pellets är särskilt viktig. Men det sker också import av flis och samt rundved (för flisning). Det finns ett element av regionalisering förknippad med höga transportkostnader för lastbilstransporter. I discuss various aspects of the market for wood fuels against the background of the increasing importance of bio fuels in the Swedish energy system. The use of bio fuels as a share of total energy supply in Sweden has increased considerably during the last couple of decades. Taxes on fossil fuels explain the increase in use of bio energy. It is district heating (fjärrvärme) which is the main user of wood fuels (outside the paper and sawmill industries themselves).The supply chain from the cutting of logs to the end user is described. I base the description/analysis on interviews with suppliers and users of wood fuels as well as secondary sources. Statistics on wood fuels are generally deficient. Prices on wood fuels have increased in real terms and market actors (producers as well as users) expect prices to continue to increase in the medium term.The market for wood fuels appears to be an efficient one despite the lack of standards and the despite the fact that it is a “new” market. There are a fairly large number of producers as well as users and there are no barriers to entry. The market is also “contestable” in the sense that wood fuels are imported. There is though an element of regionalisation of the wood fuel market due to high transportation costs.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Växjö universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:bio energy wood fuels market

ISBN:

Date of Publication:09/24/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.