Details

En ideell förenings databasanvändning

by Erikson, Magnus; Lundmark, Emil

Abstract (Summary)
Titel: En ideell förenings databasanvändning Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Erikson Magnus och Lundmark Emil Handledare: Professor Lars-Torsten Eriksson Datum: 2008 Maj Syfte: En medlemsdatabas innehåller uppgifter om en organisations medlemmar som kan vara ett intressant underlag för beslut inom verksamheten. Allt fler organisationer utnyttjar medlemsdatabasen, då den kan underlätta i arbetet med att skapa en starkare relation mellan organisationen och dess medlemmar. Friskis & Svettis i Gävle vill bevara och underhålla relationen mellan föreningen och medlemmarna. Friskis & Svettis har idag en medlemsdatabas med personuppgifter som registrerar varje gång medlemmarna tränar. Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva Friskis & Svettis medlemsdatabas, se vilka möjliga användningsområden den har och vilka användningsområden som skulle underlätta i föreningens verksamhet. Nedan följer frågor vi arbetat efter: • Vad är en medlemsdatabas? • Vilka data finns idag i medlemsdatabasen och hur används den idag? • Hur påverkar Friskis&Svettis policy användningen av medlemsdatabasen? • Vilken möjlighet finns att använda medlemsdatabasen på ett mer effektivt sätt kopplat till verksamheten? • Hur kan medlemsdatabasen utvecklas? • Vilka behov har Friskis&Svettis av en medlemsdatabas? Metod: Vi har arbetat enligt en arbetsmodell som visar de fem delprocesserna vid en forskningsstudie. Vi har i teoridelen använt oss av sekundärdata i form av böcker inom områdena marknadsföring och metodlära. Empiridelen bygger främst på intervjuer av Friskis & Svettis anställda och föreningens medlemmar. Vi har även tagit del av den medlemsundersökning som Friskis & Svettis genomförde i November 2007 Resultat & slutsats: En medlemsdatabas kan vara allt från ett enkelt medlemsregister till ett mer avancerat M.I.S (Management Information System). Den kan fungera som ett verktyg vid beslutsfattande men även som ett hjälpmedel för att stärka relationen mellan en organisation och dess medlemmar. Friskis & Svettis lagrar personuppgifter om medlemmarna i databasen och registrerar varje gång de tränar. Friskis & Svettis använder sig inte i någon större utsträckning av informationen i databasen. Vår uppfattning är att det är mer aktuellt för Friskis & Svettis att använda medlemsdatabasen som en informationskanal, än för att öka lönsamheten via kringprodukter och analysera medlemsunderlaget. Förslag till fortsatt forskning: Vi har i denna uppsats inte tagit någon hänsyn till den ekonomiska aspekten som en eventuell utveckling av medlemsdatabasen skulle medföra. Vi 2 har inte heller undersökt ifall det finns ett generellt behov hos medlemmarna av en medlemsdatabasutveckling. I och med att en utveckling och synkronisering mellan medlemsdatabasen och föreningens hemsida är omfattande, ser vi gärna fortsatta studier i att undersöka huruvida föreningens medlemmar är i behov av och är intresserade av en eventuell utveckling. I dag vet vi inte om det finns ett intresse hos föreningens medlemmar om en eventuell databasutveckling. Vi skulle gärna se att en undersökning genomfördes om en samlad medlemsdatabas för Friskis & Svettis riksorganisation är möjlig och av intresse för föreningen? Vi har i denna uppsats inte tagit hänsyn till den ekonomiska aspekten. Med bakgrund till detta ser vi gärna att en studie genomförs, med syfte att undersöka om det finns en möjlighet ur ett ekonomiskt perspektiv, att utveckla Friskis & Svettis medlemsdatabas? De lokala Friskis & Svettisanläggningar är ekonomiskt oberoende av varandra. En jämförelse mellan dem skulle kunna göras och där undersöka hur deras användning av databasen skiljer sig från varandra. Uppsatsens bidrag: Vi vill väcka en tanke hos Friskis&Svettis-Gävle om en eventuell utveckling av medlemsdatabasen. Uppsatsen har bidragit till att författarna har fått en god inblick i databasfrågor och ökad kunskap om utredande arbete och uppsatsskrivande. Nyckelord: Medlemsdatabas, relationsmarknadsföring, Friskis&Svettis, M.I.S. och kundvård. 3
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:06/25/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.