Details

En friggebod som fullvärdig bostad Design of a compact home

by Krantz, Thomas; Gärskog, Erik

Abstract (Summary)

Examensarbetet behandlar utformning av en komplementbyggnad, oftabenämnd "friggebod", som innehåller samtliga bostadsfunktioner. Bakgrundentill detta är att det sedan den första januari 2008 är tillåtet att uppföra enkomplementbyggnad på 15 m2 utan att söka bygglov. Vi undersökte om dettavar möjligt utan att få undermålig kvalitet på boendet.I rapporten utreder vi om det finns några friggebodar på marknaden i dagslägetsom fungerar som fullgod bostad. Vi har undersökt vilka lagar ochbestämmelser som gäller för komplementbyggnader som ska uppföras sombostäder. Även aspekter vi funnit viktiga att tänka på vid utformning av en litenbostad, lämplig konstruktion och en energiutredning redovisas.Målet med arbetet har varit att ta fram ett väl utarbetat förslag på en friggebodåt uppdragsgivaren, Ekenässtugan AB. Det resulterande förslaget blev enkomplementbyggnad med sadeltak. Byggnaden frångår de traditionellafriggebodarnas utformning på flera sätt. Bland annat genom att inte ha träpanelsom fasad, utan istället används fibercementskivor. Det har varit engenomgående strävan i arbetet att utforma byggnaden i balans med den lillastorleken och att skapa ett avskalat uttryck. En redovisning av resulterandeförslag med 3D-visualiseringar, sektioner, fasader och planlösning finns längstbak i examensarbetet.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Jönköping

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:utformning friggebod komplementbyggnad fritidshus marknadsanalys litet boende building engineering byggnadsteknik

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.