Details

Börsintroduktioner : En eventstudie av variationer mellan introduktionskurs och öppningskurs hos börsintroduktioner på Stockholmsbörsens O-lista åren 1995 till 2005.

by Niiranen, Marcus; Jerresand, Daniel

Abstract (Summary)
Denna studie har som syfte att undersöka den svenska IPO-marknaden under åren 1995-2005. Studien undersöker ett fenomen som är frekvent förekommande i samband med börsintroduktioner. Fenomenet kallas underprissättning och med begreppet menas den skillnad i pris som uppstår mellan en akties introduktionspris och dess stängningskurs första dagen den handlas publikt på en aktiebörs. Underprissättningen kan ses som potentiellt kapital som ett företag går miste om. Detta på grund av att aktiens stängningskurs i viss mån representerar vad investerarna verkligen var villiga att betala för en aktie. Detta är information som inte är tillgänglig då introduktionskursen sätts.Studien har undersökt 113 börsintroduktioner på Stockholmsbörsens O-lista. Information har samlats in om de introducerade bolagens sektortillhörighet, introduktionskurs och stängningskurs samt kortsiktig kurs- och indexutveckling. Samband mellan dessa olika variabler har utforskats. Studien visar att det har förekommit underprissättning i Sverige under perioden på i snitt 16,28 procent per börsintroduktion. Underprissättningens storlek varierar kraftigt olika sektorer emellan och underprissättningen har varit som störst inom IT-sektorn.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Södertörns högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:inital return public offerings ipo

ISBN:

Date of Publication:07/18/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.