Details

En ekonomisk analys av den svenska regleringen av kasinospel

by Vallgren, Stina

Abstract (Summary)
This thesis aim to describe as well as with economic theory analyze the Swedish regulation of casino gambling. Of special interest is to discuss the motives to the Swedish legislation that regulate gambling activity and the relevance of the legislation as the gambling activity is exposed to foreign competition. The following questions have been used to reach the aim. -How can the Swedish regulation of casino gambling be explained through economic theory? -What are the motives to the Swedish legislation that regulate casino gambling? -How is the casino gambling organized in USA and Great Britain? -How can a future regulation of the gambling market be designed? The regulation of the gambling market can be explained by welfare theory as well by special interest theory. The welfare theory explains the regulation of the gambling market partly because this market causes negative external effects as problem gambling, partly because it can be described as a natural monopoly because of large scale advantages in information and control of the activity. The present regulation can also be explained by the agent theory as the gambling activity is optimilized when the government both acts as the principal and agent. The advantages are among others that the problems with asymmetric and adverse selection are minimized. I consider the special interest theory to explain the current regulation of the Swedish gambling market. This is due to the revenue the gambling activity brings to the government at the same time as few resources are used to treat problem gamblers. The casino market in USA and Great Britain are run by gambling licenses. As part from casinos in Great Britain the American casinos are holiday casinos with loyalty programs. A future Swedish regulation could be designed by gambling licenses. The governments work would then be concentrated on decreasing the negative effects of gambling and the credibility of the government would therefore increase. A certain percent of the gambling company’s revenues could be set off to treatment of problem gamblers. Nyckelord Keyword Casino Gambling, Welfare Theory, Special Interest Theory Avdelning, Institution Division, Department Nationalekonomi, Ekonomiska institutionen Datum Date 2004-09-05 Språk Language x Svenska/Swedish Engelska/English Rapporttyp Report category Licentiatavhandling Examensarbete C-uppsats x D-uppsats Övrig rapport ____ ISBN ISRN Nationalekonomi 2004/1 Serietitel och serienummer Title of series, numbering ISSN URL för elektronisk version http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2004/nek/001/ Titel En ekonomisk analys av den svenska regleringen av kasinospel Title An Economic Analysis of the Swedish Regulation of Casino Gambling Författare Author Stina Vallgren Sammanfattning Denna uppsats syftar till att dels beskriva, dels med utvald ekonomisk teori analysera regleringen av den svenska formen av kasinoverksamhet. Av särskilt intresse är att diskutera orsaken till den svenska lagstiftningen som reglerar spelverksamhet samt lagstiftningens relevans för en spelverksamhet som är utsatt för utländsk konkurrens. För att besvara syftet har följande frågeställningar formulerats: - Hur kan regleringen av den svenska spelverksamheten förklaras utifrån ekonomisk teori? - Vad är motiven till den svenska lagstiftningen som reglerar spelverksamhet? - Hur är kasinoverksamheten i USA och Storbritannien utformad? - Hur kan en framtida reglering av spelmarknaden utformas? Regleringen av spelmarknaden kan dels förklaras utifrån välfärdsteori, dels utifrån politisk ekonomi i form av särintresseteorin. Välfärdsteorin förklarar regleringen av spelmarknaden genom att den dels kan ses som en marknad som ger upphov till negativa externa effekter i form av spelmissbruk, dels som ett naturligt monopol då det finns stordriftsfördelar i information och kontrollen av verksamheten. Den nuvarande regleringen kan även förklaras utifrån agentteorin eftersom den menar att verksamheten drivs optimalt om staten både är uppdragsgivare och agent. Fördelarna är bland andra att problemen med asymmetrisk information och adverse selection minimeras. Eftersom spelandet medför betydelsefulla intäkter till staten samtidigt som få resurser används till att hjälpa personer som drabbats negativt av spelandet anser jag att särintresseperspektivet till stor del förklarar regleringen av spelmarknaden. Kasinoverksamheten i USA och Storbritannien drivs genom spellicenser. Kasinona i USA är, till skillnad från de i Storbritannien, till stor del semesterkasinon med lojalitetsprogram. En framtida svensk reglering skulle kunna utformas genom spellicenser. Därmed skulle statens arbete endast inriktas på att minska de negativa effekterna av spel och dess trovärdighet skulle därmed öka. En viss procent av spelbolagens intäkter skulle kunna avsättas till vård av personer med spelberoende. Nyckelord Keyword Kasinoverksamheten, Välfärdsteori, Special Interest Theory
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:kasinoverksamheten välfärdsteori casino gambling welfare theory special interest

ISBN:

Date of Publication:01/01/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.