Details

En beskrivning av handstereotypier vid Rett syndrom

by Nilsson, Jenny; Ögren, Eva

Abstract (Summary)

Bakgrund: Rett syndrom är ett syndrom som drabbar i stort sett bara flickor. Flickorna utvecklas till synes normalt fram till ca 6-8 månaders ålder. Sedan sker en tillbakagång som gör att de förlorar förmågor och färdigheter de tidigare lärt sig. De utvecklar de typiska handstereotypierna och får så småningom ett svårt flerhandikapp som gör dem mycket beroende av sin omgivning. Dessa handstereotypier ses som ett utmärkande drag för personer med Rett syndrom och dessutom är handstereotypierna ett av diagnoskriterierna för syndromet.

Syfte och frågeställning: Syftet med denna studie var att undersöka hur handstereotypierna kan te sig vid Rett syndrom. Frågor att besvara med studien var att se hur handstereotypierna vanligen yttrar sig och om det är någon viss situation eller känsla som gör att handstereotpierna framträder. En annan intressant fråga var att se om det genom arbetsterapijournalerna gick att utläsa hur flickorna/kvinnorna reagerar när handstereotypierna medvetet bryts av någon annan än de själva.

Metod: Studien är kvantitativ, där datainsamlingen var att studera 59 arbetsterapijournaler vid Rett Center, Frösön, Jämtland.

Resultat: Det mest intressanta resultatet visade att av de 59 journaler som studerats var det 16% av personerna som inte hade de karaktäristiska handstereotypierna.

Diskussion: Vi kan genom denna studie se att tillförlitligare svar på frågorna skulle gå att få med mer strukturerade rutiner vid journaldokumentation.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Örebro universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:rett syndrom hand fingrar stereotyp beteende occupational therapy arbetsterapi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.