Details

Els valors límit d'exposició professional i límits biològics per a agents químics en l'àmbit de treball, mesura i control. Evolució de la normativa sobre el plom i la seva incidència sobre els accidents laborals i malalties professionals en la indústria ceràmica

by Velayos Solé, Joaquim

Abstract (Summary)
Lobjectiu daquesta tesi és lestudi dels valors límit dexposició professional previstos en la normativa actual com a valors de referència per a lavaluació i control dels riscos que comporta lexposició a agents químics presents en el lloc de treball, fonamentalment per inhalació, per protegir la salut dels treballadors. No es pretén realitzar ni un estudi epidemiològic ni un estudi dhigiene, només sutilitzen els valors dexposició professional per analitzar el compliment de la normativa sobre la presència de plom en lambient de treball, i comprovar si el compliment de la normativa comporta la millora de la salut dels treballadors en funció de la millora de les concentracions de valors ambientals o biològics de lexposició dels treballadors. La Directiva 98/24/CE deroga les Directives 80/1107/CEE sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb lexposició a agents químics, físics i biològics durant el treball, i la Directiva 82/605/CEE, sobre la protecció dels treballadors contra riscos relacionats amb una exposició al plom metàllic i als seus compostos iònics durant el treball. Sanalitza levolució de la normativa sobre la presència dagents químics en lambient de treball, i en concret el plom, i la seva incidència en els accidents laborals i malalties professionals, i el compliment de la normativa al final dun cicle marcat per lentrada en vigor de la Directiva 98/24/CE. Per realitzar lanàlisi anteriorment esmentada sestudia la indústria ceràmica de les comarques gironines, de la construcció, de lalimentació i decorativa, a través de les mesures de plom en lambient laboral i les mesures de plom en sang dels treballadors daquesta indústria des de 1991 a 1996. ABSTRACT The aim of this thesis is to study the limit values of professional exposure envisaged by current legislation as reference values for the assessment and control of the risks involved in exposure to chemical agents present in the workplace, mainly through inhalation, to protect the health of workers. It does not aim to be either an epidemiological study or a hygiene study, it only uses the values of professional exposure to analyse how far current legislation is complied with, with regard to the presence of lead in the workplace, and to find out whether compliance with the regulations leads to improving the health of workers, depending on the concentrations of environmental or biological values of the exposure of the workers. The Directive 98/24/EC repeals the Directive 80/1107/EEC on the protection of workers from the risks related to exposure to chemical, physical and biological agents at work and the Directive 82/605/EEC on the protection of workers from the risks related to exposure to metallic lead and its ionic compounds at work. The thesis analyses the development of the regulations governing the presence of chemical agents in the work environment, and in particular lead, and its incidence in work accidents and professional diseases, and the compliance with the regulation at the end of a cycle marked by the coming into effect of the Directive 98/24/EC. To carry out the above-mentioned analysis, we studied the ceramics industry in the Girona region, relating to the building, food and decoration industries, through measuring the level of lead in the work environment and in the blood of the workers in this industry from 1991 to 1996. RESUMEN El objetivo de esta tesis es el estudio de los valores límite de exposición profesional previstos en la normativa actual como valores de referencia para la evaluación y control de los riesgos que comporta la exposición a agentes químicos presentes en el puesto de trabajo, fundamentalmente por inhalación, para proteger la salud de los trabajadores. No se pretende realizar ni un estudio epidemiológico ni un estudio de higiene, sólo se utilizan los valores de exposición profesional para analizar el cumplimiento de la normativa sobre la presencia de plomo en el ambiente de trabajo, y comprobar si el cumplimiento de la normativa revierte en la mejora de la salud de los trabajadores en función de la mejora de las concentraciones de valores ambientales o biológicos de la exposición de los trabajadores. La Directiva 98/24/CE deroga la Directiva 80/1107/CEE sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos, físicos y biológicos durante el trabajo, y la Directiva 82/605/CEE, sobre la protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con una exposición al plomo metálico y a sus compuestos iónicos durante el trabajo. Se analiza la evolución de la normativa sobre la presencia de agentes químicos en el ambiente de trabajo, y en concreto el plomo, y su incidencia en los accidentes laborales y enfermedades profesionales, y el cumplimiento de la normativa al final de un ciclo marcado por la entrada en vigor de la Directiva 98/24/CE. Para realizar el análisis anteriormente citado se estudia la industria cerámica de las comarcas de Girona, de la construcción, de la alimentación y decorativa, a través de las medidas de plomo en el ambiente laboral y las medidas de plomo en sangre de los trabajadores de esta industria desde 1991 a 1996.
Bibliographical Information:

Advisor:Rojo Torrecilla, Eduardo

School:Universitat de Girona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:dpr dret privat

ISBN:

Date of Publication:07/21/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.