Details

Els textos teatrals sobre la vida pública de Jesucrist al Manuscrit Llabrés

by Santandreu Brunet, Pere Josep

Abstract (Summary)

Lobjectiu daquesta tesi és doble. Per una banda, hem perseguit obtenir una visió panoràmica directa de les manifestacions dramàtiques que van tenir lloc a la major part dEuropa occidental a partir de la baixa edat mitjana i fins al segle XVI, per la qual cosa hem examinat els principals textos conservats de drama litúrgic, un nombre significatiu de peces castellanes, occitanes, franceses, italianes i angleses publicades, i també la totalitat de les obres catalanes editades de lèpoca esmentada. A més, a fi daportar una aproximació teòrica als estudis sobre la història del teatre europeu medieval i del primer teatre català hem revisat la bibliografia més rellevant que ha suscitat el tema i hem observat alguns dels problemes amb què s'enfronten les investigacions actuals.

Per altra banda, ens hem proposat estudiar el teatre català antic des duna perspectiva pràctica molt delimitada. Així, doncs, ens hem concentrat en lestudi i l'edició de cinc peces del ms. 1139 de la Biblioteca de Catalunya, conegut també com a Manuscrit Llabrés. Les cinc mostres, que conformen el cicle de la vida pública de Jesucrist, són les següents: Consueta de la temtació feta en l'any 1597 (consueta núm. 9); Consueta de la representació de la tantació que fonch feta a Nostre Senyor Jesucrist, ara novament feta per lo reverend pera fra Cardils, mestre en theologia (consueta núm. 10); Consueta de la samaritana (consueta núm. 15); Consueta de Làtzer (consueta núm. 17) i Consueta de Làtzer (consueta núm. 18). En aquest sentit, la finalitat cerca analitzar en un context ampli que tingui en compte, si més no a grans trets, llurs parallels occità, francès, castellà, portuguès, italià o anglès la temàtica de la temptació de Jesucrist, la de la samaritana i la de la resurrecció de Llàtzer, i també algunes de les línies de recerca que generen. A més, s'estudien amb detall les cinc obres (lautoria, la data de composició, lanàlisi literària i musical, i la representació) i sen fixa el text, que és acompanyat de notes que naclareixen els fragments de lectura difícil i les fonts.

Finalment, sinclouen les conclusions a què hem arribat, les quals posen de manifest que cal valorar la tradició dramàtica europea tardomedieval com una sola comunitat teatral, en la qual el teatre català de Mallorca sinsereix plenament.

This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Mas Vives, Joan

School:Universitat de les Illes Balears

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:filologia catalana i lingüística general

ISBN:

Date of Publication:11/26/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.