Details

Els processos de normalització lingüística en l'àmbit municipal valencià.

by Minguet i Tomàs, Empar

Abstract (Summary)
RESUM Aquesta tesi doctoral conté els problemes i entrebancs bàsics als quals senfronta lAdministració local valenciana a lhora de promoure lús de la llengua pròpia, així com les actuacions i mesures dintervenció que es porten a terme per tal davançar en els processos de normalització lingüística. A més, shi ofereix una anàlisi descriptiva, una visió panoràmica de les accions de política i planificació lingüístiques que repercuteixen en el canvi lingüístic en làmbit municipal. El municipi és lentorn més pròxim i immediat als ciutadans i, per tant, té una importància clau i estratègica per tal dintentar capgirar el procés de substitució lingüística. Per la proximitat i relació amb la població en general, lajuntament, en làmbit municipal, ocupa una posició privilegiada per tal de desplegar mesures i accions de política lingüística. Els avanços més importants i destacats en els processos de normalització lingüística que shan dut a terme en els ens locals al País Valencià shan produït en aquells ajuntaments o mancomunitats de municipis en què hi ha o hi ha hagut una clara i decidida política lingüística, sobretot en aquelles administracions en què hi ha un servei lingüístic encarregat de planificar, programar i donar suport tècnic a lús de la llengua. La creació de serveis lingüístics, laprovació de reglaments dusos lingüístics, la normalització en la toponímia i la retolació, la convocatòria de premis literaris, lexigència del requisit lingüístic, les jornades i les festes per la llengua, lextensió de lensenyament en català, etc. són actuacions positives i fonamentals per tal davançar i intentar capgirar la situació actual de subordinació de la nostra llengua. Un treball, però, que també es troba farcit dobstacles, problemes i dificultats, de contradiccions i paradoxes: toponímia i retolació bilingüe, sentències en contra del requisit lingüístic, informes en contra de laugment de les línies en català, contraplanificació lingüística, etc. Lobjectiu fonamental daquest treball de recerca és facilitar una informació completa i ordenada que servisca de referència i eina de consulta, i contribuïsca a establir noves mesures i intervencions estratègiques, fermes i decidides, en política lingüística en làmbit municipal, orientades a impulsar i afavorir els canvis necessaris per a la recuperació i la promoció del català en tots els àmbits dús: ladministració, lescola, els mitjans de comunicació, la cultura, les festes, lesport, lempresa..., tot tenint en compte la importància dels ajuntaments i de la societat civil en aquest procés de canvi lingüístic.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Ferrando i Francès, Antoni

School:Universitat de València

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:filologia catalana

ISBN:

Date of Publication:09/07/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.