Details

Elevers motivation. Betraktat utifrån sex elevers perspektiv med fokusering på undervisningssituationen inom yrkesförberedande program

by Björk, Christina; Berg Löfstedt, Maria

Abstract (Summary)
SammanfattningVår studie bygger på sex intervjuer av elever från två yrkesförberedande program på gymnasiet. Syftet var att undersöka vad som kan påverka deras motivation till lärande i undervisningssituationen genom att utröna vilka faktorer som påverkar motivationen.För att nå detta mål genomförde vi utöver intervjuerna även en litteraturstudie för att få en bild av vad tidigare forskare skrivit om elevers motivation i ett skolsammanhang. I vår empiriska undersökning utgick vi från en kvalitativ intervjumetod. Intervjumaterialet analyserades genom meningskoncentrering.Resultatet från litteraturstudien och intervjuerna visade att det är främst sex faktorer som påverkar elevers motivation, dessa är: läraren, arbetssättet, delaktigheten i undervisningen, dialogen i undervisningssammanhanget, nyttan med kunskapen samt intresset för ämnet. I våra intervjuer framkom även att de elever som hade ett mål med sin utbildning också hade en högre grad av motivation. Studien visade även vikten av att lärarna betraktar eleven ur ett helhetsperspektiv och möter eleven utifrån dennes aktuella förutsättningar.Avslutningsvis har vi genom undersökningen kommit fram till att en väg för att bibehålla och höja elevers motivation är att få dem aktiva och delaktiga i undervisningen.Nyckelord: elever, motivation, lärarens roll, delaktighet, aktiva, arbetssätt, intresset ochnyttan med kunskapen.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Örebro universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:elever motivation lärarens roll delaktighet aktiva arbetssätt intresset nyttan med kunskapen

ISBN:

Date of Publication:01/22/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.