Details

Elevernas Perspekiv : Att ha koncentrationssvårigheter i skolan

by Lundberg, Åsa

Abstract (Summary)
The purpose of the study is to illuminate from an inside-perspective how students at junior high school experience/perceive their school attendance. The students which have been interviewed in this study are named by their teachers as students with attention problem. How does the school receive the students with these problems and how do the students look upon the reception they have been given, are questions I have sought to answer in my qualitative investigation. The investigation is made with four students at junior high school. In the result it is clear that the students have experienced the relationship with the teacher as crucial for the wellbeing and to be able to function at school. To receive individual support in a smaller group is not to be picked out, but rather a representation of a good school and something that creates wellbeing and justice. The students also think that having friends in school is very important to be able to cope with school when you have problems. Friends offer support. Furthermore, research; from amongst others Haug and Persson, and time have been dedicated by teachers to discuss how the best support is to be given to students with attention problem. The conclusion I can make from this investigation is, that in such discussion, we also need the students’ apprehensions. Karlstads universitet 651 88 Karlstad Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 Information@kau.se www.kau.se Sammanfattning Studiens syfte är att belysa ur ett s.k. inifrånperspektiv hur gymnasieungdomar uppfattar sin skolgång. De intervjuade eleverna i denna undersökning benämns av sina klasslärare som elever med koncentrationssvårigheter. Hur ser skolan på bemötandet av elever med problem och hur ser eleverna själva på bemötandet de fått är de frågor som jag i min kvalitativa undersökning sökt svar på. Undersökningen är gjord med fyra elever på gymnasiet. I resultatet framgår det att eleverna upplevt att relationen till läraren är avgörande för om man kan trivas och fungera i skolan. Att få individuellt stöd i mindre grupp är inte att bli utpekad utan representerar en bra skola och står för något som skapar trivsel och rättvisa. Eleverna menar också att kamrater i skolan betyder väldigt mycket för att kunna orka med skolan då man har problem. Genom kamrater får man och ger stöd till varandra. Vidare har det ägnats hel del forskning, av Haug och Persson bland annat, och även tid bland lärare att diskutera hur man bäst ska ge stöd till elever med koncentrationssvårigheter. Den slutsats jag kan dra utifrån den här undersökningen är att i en sådan diskussion så behöver vi också elevernas uppfattningar. 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Karlstads universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:08/11/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.