Details

El text audiovisual: anàlisi des duna perspectiva mediològica

by Tous Rovirosa, Anna

Abstract (Summary)
El text audiovisual: anàlisi des duna perspectiva mediològica és una investigació sobre cinc sèries estatunidenques: El ala oeste de la Casa Blanca (The West Wing, NBC: 1999-2006), Perdidos (Lost, ABC: 2004-), Mujeres desesperadas (Desperate Housewives, ABC: 2004-), House (House, Fox: 2004-) i CSI: Las Vegas (CSI: Crime Scene Investigation, CBS: 2000-). De cadascuna de les sèries del corpus se nanalitza la primera temporada, que en total sumen 114 episodis. Aquestes cinc sèries sanalitzen amb referència als seus contextos (productius, dades daudiència, repercussió social, estratègies dinteractivitat) i dacord amb les característiques genèriques, les invariants temàtiques i la presència de la recurrència temàtica i mítica, ja que cadascuna de les sèries és un exponent dun subgènere concret (polític, aventures, soap-opera, hospitalari i policíac) de la producció televisiva de lera del drama (Longworth, 2000-2002). Els punts de partida teòrics són la definició del text serial audiovisual i de la recurrència temàtica, així com una fonamentació conceptual del marc teòric en què sinscriu la recerca (television studies, formalisme, estructuralisme, deconstruccionisme, postestructuralisme i mediologia). A partir de referències bibliogràfiques bàsiques (Lévi-Strauss, 1969; Dumézil, 1970; Ryan, 1979; Ginzburg, 1989; Nagy, 2006) sopta per una metodologia danàlisi de les sèries del corpus sincrètica, amb la finalitat de manifestar ladscripció de les sèries a un gènere concret (perspectiva diacrònica), així com la presència i actualització del mite mitjançant la recurrència temàtica, des duna perspectiva sincrònica. La pervivència de la recurrència temàtica en les sèries del corpus es la hipòtesi de partida de la recerca. Les diferències entre la recurrència genèrica i la recurrència temàtica sestableixen dacord amb lestudi del gènere de Ryan (1979), i també sestudia la crisi genèrica que condueix a la hibridació de gènere que caracteritza les sèries del corpus. Prenent com a punt de partida la intertextualitat de la producció cultural occidental, també sanalitza la lògica del mercat audiovisual estatunidenc, així com els contextos en què sorgeixen les sèries del corpus: duna banda lestatunidenc, de producció, i de laltra lespanyol, referit a la recepció. A més, es tenen en compte els processos dinteractivitat que es produeixen a lera del drama, així com la influència de les diferents èpoques televisives en la conformació de la serialitat estudiada: paleotelevisió, neotelevisió, metatelevisió, postmodernisme i postcolonialisme. Shi planteja la revisió del concepte sèries de culte i es proposen els termes must-see TV o sèries de qualitat per als productes analitzats, i sanalitza la influència de programes com Gran Hermano per a la configuració de la programació metatelevisiva de realitat i ficció. La recerca constata, duna banda, que les sèries analitzades pertanyen a lera metatelevisiva, que es caracteritza per la hibridació genèrica, la fragmentarietat i lautoreferencialitat, i, de laltra, que els trets esmentats fan referència a la maduresa del mitjà televisiu, amb la consegüent obligatorietat de proposar una teoria de la televisió i deditar els textos audiovisuals. La investigació també permet fer referència a un canvi en limaginari col·lectiu, ja que a les recurrències temàtiques tradicionals shi ha dafegir la referencialitat metatelevisiva, que es pot organitzar tal com es duu a terme en aquesta recerca en forma de graella televisiva que fagocita la resta de programes, i dacord amb la qual sha estructurat lannex que acompanya la tesi doctoral.
This document abstract is also available in English.
Document Full Text
The full text for this document is available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Lacalle Zalduendo. M. Rosario

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:414 departament de periodisme

ISBN:

Date of Publication:04/18/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.