Details

El ciclo de la vida de las relaciones de patrocinio: Desarrollo de un modelo desde la perspectiva de las alianzas estratégicas.

by Urriolagoitia Doria Medina, Lourdes Elvira

Abstract (Summary)
Resum: En els darrers anys, diversos autors han reconegut que les relacions de patrocini actuen com a aliances estratègiques. No obstant això, també insisteixen en la manca daproximacions analítiques que permetin conèixer el procés de desenvolupament daquest tipus daliances estratègiques. Per donar resposta a aquesta demanda, sha desenvolupat un model sobre el cicle de vida de les relacions de patrocini que articula elements de la perspectiva relacional de lempresa, de lenfocament conceptual sobre les dinàmiques que intervenen en el procés de desenvolupament de les aliances estratègiques i de la bibliografia relacionada amb el patrocini. Per desenvolupar el model sobre el cicle de vida, sha fet una recerca qualitativa per mitjà de lestudi longitudinal de casos. Shan identificat tres relacions de patrocini que han permès crear i mantenir amb èxit un patrocini durant un llarg període de temps, en el qual, a més, shi han involucrat a fons. Aquestes relacions de patrocini són: UBS/Equip Alinghi, en làmbit esportiu; BBVA/Ruta Quetzal, en làmbit cultural, i DKV/Intermón Oxfam, en làmbit social. La recerca es basa en la pregunta següent: com es creen i com es desenvolupen les relacions de patrocini? Per a cada cas, sha recorregut a diverses fonts dinformació. Daquesta manera, es pot triangular la informació i recollir-ne la més rellevant i representativa, cosa que redueix la possibilitat dinterpretar-la erròniament o de tergiversar-la. Així doncs, les dades provenen de fonts primàries dinformació i de fonts secundàries. Per sistematitzar i analitzar les dades recollides, shan interpolat la síntesi de la informació i la deducció de les conclusions abans, durant i després de la recollida dinformació. Lestudi dels tres casos ha mostrat una pauta de comportament seqüencial en el desenvolupament daquestes relacions de patrocini de tres etapes devolució, interrompudes per períodes curts de revolució. Així mateix, ha permès identificar les característiques clau de lèxit de les relacions de patrocini, com també analitzar amb profunditat levolució daquestes característiques al llarg del seu cicle de vida.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Document Full Text
The full text for this document is available in Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Planellas Aran, Marcel

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:esade bs política d empresa direcció de recursos humans i sistemes informació

ISBN:

Date of Publication:06/19/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.