Details

El Amarilleo de las cucurbitáceas : diagnóstico y microscopía de las relaciones virus-planta y virus-vector

by Rodrigo Villar, Gema

Abstract (Summary)
Resum L ENGROGUIMENT DE LES CUCURBITÀCIES: DIAGNÓSTIC I MICROSCOPIA DE LES RELACIONS VIRUS-PLANTA I VIRUS-VECTOR La malaltia de lengroguiment de les cucurbitàcies, de gran importància, en els cultius del sud-est espanyol, està produïda per dos Closteroviridae transmesos per mosques blanques, el virus del fals engroguiment de la remolatxa (BPYV) i el virus de lengroguiment enanitzant de les cucurbitàcies (CYSDV). BPYV és transmès específicament i de forma semipersistent per Trialeurodes vaporariorum (Westwood) i CYSDV per Bemisia tabaci (Gennadius). En els darrers anys, encara que sha produït un gran avenç en el coneixement a escala molecular, alguns dels aspectes de la relació virus-planta i virus-vector són encara desconeguts. L objecte daquest treball ha estat lestudi de les relacions que BPYV i CYSDV estableixen amb les cucurbitàcies i les mosques blanques per ajustar-lo a un dels models virus-planta-vector descrit. Es varen establir tres grups destudis: (i) en el primer, destinat a lestabliment duna tècnica de diagnòstic i a la propagació de BPYV i CYSDV, durant dos anys es varen realitzar mostreigs dirigits a plantes amb símptomes dengroguiment en cultius protegits de meló i cogombre del sud-est espanyol i en cultius de meló a laire lliure de la zona de Lleida, varen evaluar-se distintes tècniques de diagnòstic i es realitzaren assaigs de transmissió amb els vectors, (ii) en el segon grup varen abordar-se les realcions virus-planta, mitjançant estudis citopatològics i de localització en els que va assajar-se immunomarcatge amb or coloidal (IGL) i hibridació in situ (ISH) amb sondes dARN i (iii) en el tercer varen estudiar-se les relacions virus-vector, mitjançant comparació de lanatomia interna de T.vaporariorum i de B. tabaci relacionada amb la transmissió, varen assajar-se dues tècniques dinclusió en resina per IGL i es realitzaren proves de IGL i ISH. En el sud-est espanyol, lengroguiment està associat amb BPYV i CYSDV, detectant-se aquest darrer en un major nombre de mostres. En canvi, a làrea de Lleida, aquests virus no es detecten i únicament trobem virus transmesos per pugons,essent el virus del mosaic del cogombre (CMV) el més abundant, juntament amb el virus del mosaic de la sindria soca 2 (WMV-2) i el virus del mosaic groc del carbassó (ZYMV). En aquesta zona, els casos dengroguiment no associats a virus són majors quan les mostres són recollides al final del cultiu. Els estudis citopatològics realitzats amb BPYV i CYSDV mostraren la presència dalteracions a les cèl.lules del floema, a les que es va observar la proliferació de vesícules membranoses citoplasmàtiques amb distinta morfologia, grans agregats de partícules virals, hipertròfia en mitocòndries i la desorganització de les membranes dels cloroplasts. Cap dels virus estudiats produeix la formació de dipòsits cònics de material electrodens a la zona del plasmalema característics del virus de lengroguiment infecciós de lenciam (LIYV), membre tipus dels Crinivirus. Els resultats de les proves de IGL i IHS varen confirmar la limitació daquests virus al floema. Les proteïnes de coberta de CYSDV i LIYV es varen detectar en el citoplasma de les cél.lulas acompanyants del floema; i mitjançant ISH, BPYV i CYSDV varen localitzar-se en el citoplasma daquestes cèl.lules. El canal alimentari de T. vaporariorum presenta unes característiques anatòmiques semblants a les descrites i observades a B. tabaci, de manera que les diferències en el seu comportament com a insectes vectors no poden explicar-se amb aquest tipus dobservacions. Les proves d IGL mostraren la localització tant de CYSDV com de LIYV en els trams inicials del canal alimentari i de lintestí anterior del seu insecte vector, B. tabaci, descartant-se la possible circulació daquests virus a linterior del cos de l insecte. En base als resultats obtinguts, el model de transmissió que més sajusta a la transmissió semipersistent dels Crinivirus per mosques blanques és el de ingestió-regurgitació.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Achón Samá, Mª Ángeles; Medina Piles, Vicente

School:Universitat de Lleida

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:pvcf producció vegetal i ciència forestal

ISBN:

Date of Publication:03/08/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.