Details

Ekonomiskt ansvar i en modern situation

by Jonsson, Anna-Karin; Lundqvist, Anna

Abstract (Summary)
Bakgrund: Grunden till området som på svenska brukar benämnas ekonomistyrning och på engelska ”management control” lades av Anthony 1965 och dominerar än idag litteraturen på området. Sedan dess har dock ytterligare decentralisering och en orientering mot processer och flöden ägt rum i företagen. Detta, menar vi, inte har gjort några avtryck i ”management control”litteraturen. Syfte: Syftet med denna uppsats är att kartlägga den ekonomiska ansvarsfördelningen i svenska kommersiella decentraliserade företag. Vidare syftar uppsatsen till att beskriva hur personer ålagda sådant ansvar upplever detta samt hur dessa använder ekonomisk information. Detta mynnar ut i en nyansering av den traditionella modellen för ekonomiskt ansvar till att gälla en modern situation. Genomförande: Datainsamlingen skedde genom 13 stycken intervjuer med personer på företagslednings-, divisions- och avdelningsnivå på fyra olika fallföretag. Resultat: Vi har kunnat konstatera avvikelse mellan teoribildningen på området och den verklighet vi mött. Visserligen stämmer fortfarande den bild av att ekonomiskt ansvar bryts ner enligt en hierarkisk struktur. Dock har vi bl.a. sett att resultatansvar är betydligt mer vanligt förekommande än vad som avspeglas i teorin och att ekonomiskt ansvar också förekommer på ytterligare en hierarkisk nivå. Nyckelord Keyword Ekonomiskt ansvar, ekonomisk information, ekonomistyrning, cybernetisk teori, Magnus Holmström. Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska Institutionen 581 83 LINKÖPING Datum Date 2000-01-13 Språk Language X Svenska/ Swedish Engelska/ English Rapporttyp Report category Licentiatavhandling Examensarbete C-uppsats X D-uppsats Övrig rapport ____ ISBN ISRN Internationella ekonomprogrammet 2000/ 15 Serietitel och serienummer Title of series, numbering ISSN URL för elektronisk version http:/ / www.ep.liu.se/ exjobb/ eki/ 2000/ iep/ 015/ Titel Title Författare Author Ekonomiskt ansvar i en modern situation Management Control and Responsibility in a Modern Situation Anna-Karin Jonsson och Anna Lundqvist Sammanfattning Background: The framework of management control was laid by Anthony in 1965 and is still predominating management control literature. Since then further decentralisation and business process reengineering have taken place. Yet, this has not had any effect on management control theories. Purpose: The purpose of this master thesis is to make a survey of how commercial, decentralised Swedish companies distribute financial responsibility. Furthermore the purpose is to describe how managers of responsibility centres experience their responsibility and how they use financial information. This results in a renewal of the traditional model for responsibility accounting to be valid for a modern situation. Method: Collection of data included 13 interviews with managers of responsibility centres on three different hierarchical levels; corporate, business unit and departmental, within four companies. Results: We have found discrepancies between management control theories and our empirical findings. Financial responsibility is still distributed according to the hierarchical structure described in management control theories. However, we have concluded that profit centres are considerably more frequent, and that financial responsibility is assigned to lower hierarchical levels, than stated in the literature. Nyckelord Keyword Key words: Responsibility accounting, financial information, management control, cybernetics, Magnus Holmström. INNEHÅLL 1. INLEDNING 1 1.1
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:ekonomiskt ansvar ekonomisk information ekonomistyrning cybernetisk teori magnus holmström

ISBN:

Date of Publication:01/01/2000

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.