Details

Efficient governance of construction projects through cooperative procurement procedures

by Eriksson, Per-Erik, PhD

Abstract (Summary)
Syftet med detta doktorandprojekt är att öka kunskapen om hur effektiv styr- ning av byggprojekt kan uppnås genom lämpliga upphandlingsmetoder. I dok- torandprojektet har litteraturundersökningar, en förstudie, en longitudinell fall-studie och en enkätstudie genomförts för att undersöka fem forskningsfrågor och därmed uppnå syftet med forskningen. Den huvudsakliga teoretiska refe-rensramen består av transaktionskostnadsekonomi, på vilken den utvecklade konceptuella upphandlingsmodellen är baserad. Andra teorier och litteraturom-råden som undersökts är: spelteori, innovation, partnering, industriellt inköps- beteende samt principal-agent teori. Dessa teorier och litteraturområden har en sak gemensamt: de är alla väl lämpade för att undersöka olika aspekter av af-färsrelationer mellan köpare och säljare. Forskningen som presenteras i denna avhandling har resulterat i fyra hu- vudsakliga bidrag till teori och praktik. 1) Upphandlingsmodellen tillför kun-skap till transaktionskostnadsekonomin genom ett brett pocessperspektiv som gör det möjligt att beskriva hur teoretiskt föreskrivna styrningsformer kan upp-nås genom lämpliga upphandlingsmetoder. Modellen ger även ett praktiskt bi-drag eftersom den kan användas som en guide för hur upphandlingsmetoder bör skräddarsys till olika transaktionskaraktäristika. På så vis ökar modellen kunskapen om hur olika typer av byggprojekt bör upphandlas för att främja effektiv projektstyrning. 2) Enkätstudien visar att svenska beställares nuvaran-de upphandlingsmetoder fortfarande är av traditionell typ som främjar projekt-styrning med fokus på pris och auktoritet, vilket enligt upphandlingsmodellen är olämpligt för byggprojekt. Detta resultat kan förhoppningsvis fungera som en väckarklocka för beställare att deras upphandlingsmetoder har blivit föråld-rade på grund av ökad komplexitet och osäkerhet i nutida byggprojekt. 3) Fall- studien och den strukturella ekvationsmodellen visar att samverkansinriktade upphandlingsmetoder främjar skapandet av förtroende och samarbete och där-med effektiv styrning av stora, komplexa och kundanpassade byggprojekt med stor osäkerhet. Sådana samverkansinriktade upphandlingsmetoder är därmed mer lämpliga och anpassade till dagens projekt än de vanligaste upphandlings-metoderna. 4) En bieffekt av denna forskning är ett förslag på hur partnering-begreppet bör uppfattas och definieras. Enligt modellen uppnås olika projekt-styrningsformer genom olika upphandlingsmetoder. Partnering bör därmed ses som en samverkansinriktad projektstyrningsform som uppnås genom använ-dandet av samverkansinriktade upphandlingsmetoder. Definitionens transak- tionskostnadsekonomiska perspektiv säkerställer att partnering inte används för sin egen skull, utan enbart i syfte att uppnå en effektiv projektstyrning som är skräddarsydd till transaktionskaraktäristika
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.