Details

Effects of dispersal and competition with "Avena Sterilis" L. on the spatial structure and dynamics of "Lolium rigidum" Gaudin in dryland cereal fields

by Blanco Moreno, José Manuel

Abstract (Summary)
RESUM: Lagricultura de precisió, i en concret els tractaments localitzats de males herbes, presenta certes limitacions en la pràctica. Aquesta tesi intenta analitzar aquestes limitacions mitjançant lestudi de diferents aspectes de lecologia de les espècies de males herbes més freqüents i abundants als conreus de cereals de secà de Catalunya (Avena sterilis L. i Lolium rigidum Gaudin). Lestudi al llarg de tres anys duna comunitat mixta dA. sterilis i L. rigidum a diferents escales de treball va mostrar que hi ha diferents factors que afecten al llarg del temps i lespai la distribució espacial de les males herbes. A. sterilis va mostrar una estructura espacial constant al llarg del temps a escala de finca, amb rodals ben definits. L. rigidum però va presentar rodals poc definits que no van ser estables al llarg del temps. La interacció entre les dues espècies va ser una de les causes dels canvis en la distribució espacial a escala de finca: es va produir un reemplaçament progressiu de L.rigidum per A. sterilis. A escala de detall totes dues espècies van mostrar una clara interacció entre la dispersió primària (més important a A. sterilis) i la dispersió secundària per les segadores (més important a L. rigidum) que genera un patró en bandes en L. rigidum. Tot i que sovint sha analitzat la competència daquestes males herbes amb els cereals, no sha donat gaire importància al fet que els efectes daquestes puguin variar en funció de lespai i del temps. En la comunitat examinada A. sterilis va mostrar-se més competitiva que L. rigidum, i aquesta relació va ser estable tan en el temps com en lespai. No obstant, L. rigidum va ser més competitiu en una campanya seca, mentre que gairebé no va causar pèrdues en una campanya més humida. La relació de competència entre espècies y els seus canvis poden explicar fins a cert punt la distribució espacial de les males herbes y el reemplaçament dunes espècies per altres. Com que la dispersió ja havia estat caracteritzada per altres espècies del gènere Avena, es va treballar la relació entre dispersió i estructura espacial a petita escala per L. rigidum. Com que bona part de les llavors de L. rigidum no es desprenen abans de la sega, moltes són dispersades per les segadores. Aquesta dispersió té un gran abast (més de 18 m) tot i què la majoria de llavors no recorren grans distàncies. A més, les segadores acumulen les llavors de L. rigidum sota la palla segada, amb poca dispersió lateral. Aquest fenomen explica el patró en bandes de les plantes de L. rigidum als camps de cereals. Les dades de dispersió van ser incorporades en un model demogràfic espacialment explícit per avaluar la dinàmica de poblacions a partir dun focus puntual, així com per avaluar lefecte de les pràctiques de control. La sensibilitat del model a la variació dels paràmetres demogràfics va ser baixa, excepte per a la fecunditat. La taxa dexpansió no es va veure afectada pels paràmetres demogràfics excepte per la fecunditat, que al seu límit inferior manté la població al marge de la extinció per atzar. Les pràctiques de control més efectives per reduir el creixement de les poblacions són aquelles que afecten la incorporació de llavors al sòl. No obstant, els factors que més afecten lexpansió de les poblacions són la proporció de llavors que romanen a les plantes en el moment de la sega i la disrupció del cicle del cereal amb el guaret, però no els paràmetres demogràfics, ja que aquests no afecten la distància de dispersió.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Sans i Serra, Francesc Xavier; Masalles i Saumell, Ramon Maria

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:biologia vegetal

ISBN:

Date of Publication:11/11/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.