Details

Efecto del tratamiento de los espermatozoides sobre la fecundación in vitro en el caprino

by Palomo Peiró, María Jesús

Abstract (Summary)
El principal objectiu del treball de recerca daquesta tesi fou lestudi de lefecte del tractament dels espermatozoides caprins frescs sobre diferents paràmetres seminals i la seva relació amb els resultats de fecundació in vitro (FIV) doòcits de cabres prepúbers madurats in vitro. Per tal dassolir aquest objectiu, es varen fixar els següents objectius concrets: 1) Estudiar lefecte de diferents sistemes de rentat i selecció dels espermatozoides (swim-up, gradient discontinu de Percoll, rentat per centrifugació i centrifugació mitjançant una solució de Ficoll) sobre els resultats de FIV, 2) Estudiar lefecte de la inducció in vitro de la capacitació espermàtica mitjançant diferents concentracions (5, 50 i 100 ?g/mL) i temps de preincubació (1, 15, 30, 45 i 60 min) amb heparina, 3) Determinar la concentració òptima despermatozoides en el medi de fecundació, 4) Valorar la incidència de reacció acrosòmica espontània i la seva relació amb la taxa de penetració dels oòcits de cabra i la seva divisió embrionària i 5) Analitzar levolució de la motilitat, viabilitat i integritat de lacrosoma dels espermatozoides durant las diferents fases de la FIV i la seva relació amb els resultats de fecundació. Els anàlisis seminals realitzats en aquest treball van consistir en lanàlisi subjectiu de la motilitat individual dels espermatozoides, la viabilitat daquests mitjançant la tinció deosina-nigrosina, la incidència de reacció acrosòmica verdadera mitjançant la Triple Tinció i la integritat de lacrosoma mitjançant lús de la lectina Pisum Sativum marcada amb fluoresceïna durant tot el procés de la FIV. Els resultats obtinguts permeteren concloure que en les nostres condicions: 1) No és necessari la realització de tècniques de rentat i selecció dels espermatozoides frescs procedents de bocs de provada fertilitat per a lobtenció dembrions a partir de oòcits madurats i fecundats in vitro. 2) La utilització dheparina per a induir la capacitació espermàtica incrementa significativament els resultats de FIV, obtenint els millors resultats de divisió embrionària amb concentracions altes dheparina (50 i 100 µg/mL) en el medi de pre-incubació dels espermatozoides, no observant diferències significatives en els resultats de FIV antre els diferents temps de pre-incubació. 3) Una concentració de 4x106 de espermatozoides viables/mL a les gotes de FIV proporciona els millors resultats de divisió embrionaria. 4) La incidència de la reacció acrosòmica espontània no està relacionada con la taxa de penetració, encara que es veu afavorida per la presencia dels complexes cumulus-oòcit, observant un increment en el nombre despermatozoides vius que pateixen dita reacció entre las 8-12 hores de co-cultiu de les gàmetes i 5) Els paràmetres seminals avaluats (motilitat, viabilitat i integritat de lacrosoma) durant el procés de preparació dels espermatozoides frescs de boc no influeixen sobre els resultats de FIV de oòcits de cabres prepúbers madurats in vitro. El principal objetivo del trabajo de investigación de esta tesis fue el estudio del efecto del tratamiento de los espermatozoides caprinos sobre distintos parámetros seminales y su relación con los resultados de fecundación in vitro (FIV) de ovocitos de cabras prepúberes madurados in vitro. Para ello se fijaron los siguientes objetivos concretos: 1) Estudiar el efecto de diferentes sistemas de lavado y selección de los espermatozoides frescos (swim-up, gradiente discontinuo de Percoll, lavado mediante centrifugación y centrifugación mediante una solución de Ficoll) sobre los resultados de FIV, 2) Estudiar el efecto de la inducción in vitro de la capacitación espermática mediante distintas concentraciones (5, 50 y 100 ?g/mL) y tiempos de preincubación (1, 15, 30, 45 y 60 min) con heparina, 3) Determinar la concentración óptima de espermatozoides en el medio de fecundación, 4) Valorar la incidencia de reacción acrosómica espontánea y su relación con la tasa de penetración de los ovocitos de cabra y división embrionaria y 5) Analizar la evolución de la motilidad, viabilidad e integridad del acrosoma de los espermatozoides durante las distintas fases de la FIV y su relación con los resultados de fecundación. Los análisis seminales realizados en este trabajo consistieron en el análisis subjetivo de la motilidad individual de los espermatozoides, la viabilidad de éstos mediante la tinción de eosina-nigrosina, la incidencia de reacción acrosómica verdadera mediante la Triple Tinción y la integridad del acrosoma mediante el uso de la lectina Pisum Sativum marcada con fluoresceína a lo largo de todo el proceso de la FIV. Los resultados obtenidos nos permitieron concluir que en nuestras condiciones: 1) No es necesario la realización de técnicas de lavado y selección de los espermatozoides frescos procedentes de machos cabríos de probada fertilidad para la obtención de embriones a partir de ovocitos madurados y fecundados in vitro. 2) La utilización de heparina para inducir la capacitación espermática incrementa significativamente los resultados de FIV, obteniéndose los mejores resultados de división embrionaria con concentraciones altas de heparina (50 y 100 µg/mL) en el medio de pre-incubación de los espermatozoides, sin observarse diferencias significativas en los resultados de FIV al utilizar diferentes tiempos de pre-incubación. 3) Una concentración de 4x106 de espermatozoides viables/mL en las gotas de FIV proporciona los mejores resultados de división embrionaria. 4) La incidencia de la reacción acrosómica espontánea no está relacionada con la tasa de penetración, aunque se ve favorecida por la presencia de los complejos cúmulos-ovocitos, observándose un incremento en el número de espermatozoides vivos que sufren dicha reacción entre las 8-12 horas del co-cultivo de los gametos y 5) Los parámetros seminales evaluados (motilidad, viabilidad e integridad del acrosoma) a lo largo del proceso de preparación de los espermatozoides caprinos frescos no influyen sobre los resultados de FIV de ovocitos de cabras prepúberes madurados in vitro.
This document abstract is also available in English.
Document Full Text
The full text for this document is available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Paramio Nieto, María Teresa

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:459 departament de medicina i cirurgia animals

ISBN:

Date of Publication:10/26/1995

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.