Details

Efectes de la dieta en l'oxidació, els antioxidants i el comportament metabòlic de les lipoproteines

by Bargalló Escrivà, Maria Teresa

Abstract (Summary)
Efectes de la dieta en loxidació, els antioxidants i el comportament metabòlic de les lipoproteïnes Maria Teresa Bargalló Escrivà La hipòtesi establerta va ser que la modificació oxidativa de les lipoproteïnes de baixa densitat (LDL) i de les lipoproteïnes dalta densitat (HDL) augmenta el potencial aterogènic daquestes lipoproteïnes. Estudis anteriors havien mostrat que les LDL oxidades eren reconegudes pel receptor depurador dels macròfags i afavorien lacúmul de colesterol dins de la cèllula, associat a la transformació del macròfag en cèllula espumosa, punt central en la formació de la placa dateroma. Recentment, sha observat que la modificació oxidativa de les HDL provoca una disminució de la sortida del colesterol cellular i afavoreix un major acúmul de colesterol dins de la cèllula. Per tant, la modificació oxidativa de les LDL i de les HDL pot jugar un paper important en la formació i desenvolupament de larteriosclerosi. Per un altre costat, sabem que la dieta modula la composició i el metabolisme de les LDL i HDL, la qual cosa explica, almenys en part, la diferent aterogenicitat lligada a les dietes. En particular, el nostre interès es va centrar en el fet que lenriquiment en àcid oleic de les partícules lipoproteiques, a través de la dieta, proporcionava una protecció addicional enfront dels fenòmens oxidatius. Vam estudiar les LDL i HDL com a principals partícules lipoproteiques implicades en el transport lipídic i en la formació de la placa dateroma. Dins de les HDL vam estudiar les HDL3 per ser la subfracció més directament implicada en la sortida del colesterol de les cèllules. En el nostre estudi vam comparar els efectes duna dieta rica en àcid linoleic, aportat per loli de gira-sol, i duna dieta rica en àcid oleic, subministrat per un oli de gira-sol modificat per tal denriquir-lo en aquest àcid, sobre: ? Les concentracions en lípids, lipoproteïnes i apolipoproteïnes del plasma. ? La composició química global de les fraccions LDL i HDL3. ? La composició en àcids grassos dels fosfolípids de les HDL3. ? La fluidesa de les LDL i HDL3. ? La peroxidació lipídica de les HDL3 natives, així com la susceptibilitat a loxidació de les LDL i HDL3. ? La concentració en plasma, LDL i HDL3 dels antioxidants biològics: ?-tocoferol i ?+?-tocoferol i retinol. ? La capacitat de les LDL aïllades després de les dues dietes per a ésser reconegudes pel receptor depurador dels macròfags humans. ? La capacitat de les HDL3 aïllades després de les dues dietes per extreure el colesterol cellular en fibroblasts i macròfags humans. Les LDL i HDL van ser obtingudes del plasma de 22 monjos sans amb una edat (mitjana ? ES) de 53.7 ? 3.1 anys. Aquests individus van ser assignats a latzar a dos grups de 11 individus cadascun dells. Es va calcular una dieta isocalòrica amb un aport de greixos del 38%, amb un 15% del total calòric provinent de loli (oli de gira-sol convencional o bé una nova varietat doli de gira-sol que conté més dun 80% dàcid oleic). Els nostres resultats reafirmen la hipòtesi que una dieta rica en àcid oleic augmenta la resistència de les LDL i de les HDL3 a lestrès oxidatiu, a igualtat en el contingut dantioxidants. Aquest fet explica, almenys en part, la menor aterogenicitat lligada a una dieta rica en àcid oleic. Per un altre costat, aquestes dues dietes, luna rica en àcid oleic i laltra rica en àcid linoleic, que provenen dolis diferents originats a partir de la llavor de gira-sol, indueixen unes lipoproteïnes que han mostrat, segons les característiques estudiades, una estructura i un comportament metabòlic similar. Aquests resultats confirmen els efectes de la dieta en loxidació i contribueixen a explicar els mecanismes dacció dels àcids grassos de la dieta en larteriosclerosi. Oxidative modification of low density lipoprotein (LDL) and high density lipoprotein (HDL) enhances their potential atherogenicity Maria Teresa Bargalló Escrivà This study was conducted to evaluate whether diets rich in oleic acid could result in HDL3 particles with greater resistance to oxidative modification compared with a linoleic acid enriched diet, as it has been observed for LDL. Plasma LDL and HDL3 were obtained from 22 healthy monks aged 53.7 ? 3.1 years (mean ? SE), who were randomly assigned to a 32-wk crossover study of a variant of sunflower oil containing more than 80% oleic acid (oleic acid diet) compared with conventional sunflower oil containing 67% linoleic acid (linoleic acid diet). The two diet test periods of 8 weeks each contained 38% of total calories as fat respectively. HDL3 isolated after the oleic acid diet were enriched in oleic acid in phospholipids. LDL and HDL3 obtained after the oleic acid diet were remarkably resistant to oxidative modification. Plasma lipids, lipoproteins and apolipoprotein (apo) B concentrations showed no differences after the two diets, but higher levels of apo A-I and A-II were observed after the oleic acid diet. LDL and HDL3 composition, fluidity and vitamins E, A and ?+? tocopherol concentrations were not significantly different between the two diets. Competition studies with 125I-Ox LDL in macrophages were similar after the two diets. The capacity of HDL3 to induce [3H]free cholesterol efflux from fibroblasts and macrophages also showed no differences after the two diets. These results suggest that, like LDL, HDL3 rich in oleic acid are protected against oxidation, the resistance of these lipoproteins to oxidation being mainly determined by their oleic acid content This study demonstrates the feasibility of a diet rich in oleic acid as an attractive way to cardiovascular dietary prevention.
This document abstract is also available in .
Bibliographical Information:

Advisor:Masana Marín, Lluís; Solà Alberich, Rosa

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de medicina i cirurgia

ISBN:

Date of Publication:12/21/1994

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.